Úvodní slovo

V advokátní kanceláři aktuálně působí 3 advokátky, JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons JanulkováMgr. Kateřina Verostová, LL.M. a tým advokátních koncipientů a asistentů. Na základě smluv připravených naší kanceláří byly v roce 2015 převedeny nemovitosti v hodnotě přesahující 150 mil. Kč. Významná část převodů byla zajištěna naší úschovou. Další doménou advokátní kanceláře je oblast odškodňování za nepřiměřenou délku soudních řízení (resp. odškodnění za průtahy) či za nezákonná rozhodnutí. V této kategorii patříme mezi průkopníky i tvůrce judikatury a pracujeme pro klientelu z celé ČR.

> Více informací

Aktuality

30.12.2020 - PF 2021

Dnes jsme pro letošní rok pro veřejnost uzavřeli kancelář a budeme Vám k dispozici opět od 4.1.2021. Přejeme všem dobrou imunitu a pevné zdraví!

> Celá novinka

V tomto týdnu bylo vydáno v rezortu Ministerstva spravedlnosti ČR doporučení pro soudy, aby zvážily konání jednání ve věcech neakutních s tím, že odročování jednání nebude považováno za průtah ze strany soudu. Rozhodnutí se na mediátory nevztahuje, stejně tak jako tito nejsou dotčeni aktuálními omezeními provozování služeb. Nicméně je třeba mít na zřeteli, že setkání s mediátorem mají probíhat až 3 hodiny a je u nich potřebná současná přítomnost nejméně 3 osob (pravidelně však spíše 5 osob) - a to v uzavřeném prostoru. Dáváme tak na zvážení všem účastníkům, jimž bylo setkání s mediátorem soudem nařízeno, zda-li mají o konání takového setkání v současné době zájem. Pakliže se obě strany shodnou na tom, že zájem o setkání mají a jsou připraveni nést s ním spojená zdravotní rizika, pak je možno setkání konat. Pokud však i jen jedna ze stran prohlásí, že tato rizika nést nechce, pak je jednoznačně na místě, aby setkání bylo odloženo. Dotčená strana či obě by v tomto případě měly o vývoji situace informovat soud a požádat o prodloužení lhůty tak, aby se setkání se zapsaným mediátorem mohlo uskutečnit v přiměřené době po ukončení nouzového stavu (tj. aby rozhodnutí o přerušení řízení s ohledem na nařízené první setkání s mediátorem bylo změněno a lhůta prodloužena).

> Celá novinka

U Okresního soudu v Olomouci je řešena otázka platnosti budoucích kupních smluv k městským bytům ve shora uvedených lokalitách. Cca před 20-ti lety mohli zájemci uzavřít smlouvu se Statutárním městem Olomouc, podle níž složili zálohu na kupní cenu a další části kupní ceny hradili v pravidelných měsíčních platbách s vizí, že za 20 let takového vztahu s nimi bude uzavřena kupní smlouva na „jejich“ byty za doplatek ve výši 1 Kč (dle smluv mají byty hodnoty samozřejmě vyšší, nicméně v cenách kalkulovaných před 20-ti lety, a tyto tehdy stanovené kupní ceny jsou již z převážné části budoucími kupujícími uhrazeny - nejde tak o rozprodej bytů za 1 Kč, jak by se mohlo na první pohled zdát, když budoucí kupující hradili již před 20-ti lety částky od 80 do 300.000,- Kč a další částky splácely v měsíčním "nájmu", přičemž měli dále stanovenu řadu omezujících podmínek). Smlouvy však patrně nebyly schváleny zastupitelstvem (dle zákona o obcích) a mohou být neplatné. Situaci činí dále nepřehledným to, že ve věci coby vlastník vystupuje i Družstvo Olomouc, Jižní (napojeno na Statutární město Olomouc). Aktuálně soud v případě jednoho konkrétního „nájemníka“ řeší otázku určení platnosti takové budoucí kupní smlouvy. Aktuálně v tomto týdnu byla žaloba zamítnuta pro nedostatek právního zájmu žalobce na určovací žalobě. Rozhodnutí není pravomocné a strany se proti němu mohou odvolat. Dle názoru naší kanceláře je však pravděpodobné, že rozhodnutí bude potvrzeno jako věcně správné. Přeloženo pro neprávníky - soud se kauzou odmítl zabývat s tím, že řešení je nutno hledat až v situaci, kdy bude město požádáno o převod bytu a toto odmítne (tj. bude vznesena žaloba na nahrazení projevu vůle města na uzavření kupní smlouvy, event. jiná žaloba). Kauzu budeme dále sledovat. Pokud jde o řešení, tak kromě shora zmíněné jiné soudní cesty je ve hře ještě změna zákona a to tak, aby byl sjednocen postup napříč republikou v případech, kdy docházelo k tomuto typu výstavby sdružující prostředky nájemníků, měst a státního příspěvku z Fondu rozvoje bydlení.

> Celá novinka
Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz