Mediace - O mediaci

CO JE TO?

Mediace je cesta HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ SPORU POD VEDENÍM MEDIÁTORA.

Mediátor je mezičlánek mezi stranami (z latinského medi = mezi).

Mediátor stranám řešení nediktuje a o problému nerozhoduje (tj. není soudcem ani rozhodcem), ale je odborníkem na vyjednávání.

Mediátorem může být teoreticky kdokoliv, učitel, sociální pracovník...- mediátorem "od přírody" byl třeba starosta Martin Kordula v knize Slovácko sa súdi... - viz ukázka níže.

Od roku 2014 jsou u nás tzv. zapsaní mediátoři, tj. osoby, které mají patřičné vzdělání v dané oblasti a státem garantovanou úroveň a mohou jako mediátoři působit pro účely soudních sporů (dále "soudem nařízená mediace"). V naší kanceláři jsme s tímto statusem tři - JUDr. Kašpárková, JUDr. Vons Janulková a Mgr. Kateřina Verostová (v ČR jde aktuálně cca o 215 osob  - viz seznam na www.justice.cz).

Co si pod mediací představit?  - vcelku výstižně ... z knihy Slovácko sa súdí:

„… radní Krpál přejeli na velocipédě kostelníkovi Míškovi kačenu. Kostelník za ňu chtěli štyrycet grajcarů a kačenu že si radní možú nechat.. Radní mu dávali enem třicet frajcarů a kačenu že nechcú. Hádali sa, drcali do sebja, nadávali si a z radního už začaly padat aj sakry. Protože kostelník ve svéj fukciji hřešit nesměli, vybřéskli celí bez sebe: „A abys věděl – dám ťa k súdu!“ Snáď to bylo zaklídadlo, lebo tajak by ze zemi vyrústl, stál za nima jak buh pomysty – starosta Kordula! Zastrčíl si palec za řeměň, rozkročíl sa, a jak dyž putru ukrajuje, začál: „Už vás hodnů chvílku počůvam a nemožu dojít na to, že tací dvá staří volé nemožú najít společnů řeč… A radního k súdu nedáš!“ otočíl sa na kostelníka. „ Řekl sem jednó a naposledy, že tady budu súdit já, a to vás hnedkaj na temto fleku rozsúdim, lebo nemám kdy sa s vámi bavit… Podívajte sa, jak je to lehúčké.“ Otočíl sa k radnímu a pravíl: Pokáď sem temu rozumněl, tož ty míniš dat kostelníkovi třicet grajcarů a tú kačenu nechceš. Je to tak?“ „Je! Nechcu ju!“ trvali sa svém Krpál. „Tož ně daj tych třicet grajcarů“, nastrčíl ruku Kordula. Dyž ich přepočítál, obrátíl sa ke kostelníkovi: „A ty chceš štyrycet grajcarů  a kačenu také nechceš. Je to tak?! „Je! Co s takú potrofú zmrzačenú? Nechcu ju“ súhlasili. Kordula vytahl z kapce šrajtoflu, odpočítál z ní deset grajcarů a přidál k tým třiceti. Vysázal ich kostelníkovi na dlaň, búchl ho po zádoch a pravíl: „Tož co – si spokójený?“ „Baže su – dyť sem vyhrál!“ ščúřili sa kostelník. „A co ty, radní – si také spokójený?“ Chtěli vědět starosta. „Ná, baže su – dyť sem to tak chtěl!“ kývli radní. „Tož tak je to v pořádku – tak majú končit všecky súdy… A včilkaj si podajte ruky a dite po svéj práci!“ Zohl sa, lapl kačenu za krk a šél s ňu dom. Když zahybál za roh, otočíl sa a viděl, že ti dvá ešče furt stójijú na jedném fleku a čučijú za ním. Pohlédl na kačenu a zjistíl, že má přejetú enom hlavu. Tú dáváme stejnak psovi – pomyslél si. Ale za deset grajcarů sem kačenu v životě nekúpil …“

Převedeno do teoretické roviny: Mediátor je to odborník na mediační proces, řídí jednání stran, pomáhá jej vyjasnit, najít společné zájmy a směřuje strany k hledání řešení přijatelného pro obě strany. Ve výsledku pomáhá stranám najít řešení, které samy neviděli, a s nímž jsou obě strany spokojeny (a berou jej jako své vítězství). Zde mediátor používá lehce direktivní přístup v rámci facilitatiní mediace, mimo to se u některých mediátorů můžeme setkat i s hodnotícím přístupem (evaluativní mediace) či naopak s mediací zaměřenou na zlepšení vztahů celkově (transformativní mediace - tuto posledně jmenovanou v kanceláři nenabízíme...).

Výsledkem mediace je dohoda stran. Mediátor dbá na to, aby byla vyvážená, reálná a konkrétní.

Podle potřeby stran může být výsledná dohoda ústní či písemná. Pokud strany chtějí vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul), je možné i sepsání mediační dohody ve formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti (lze získat obratem) popř. je možno nechat schválit mediační dohodu soudem ve zkráceném řízení (soud schvaluje mediační dohodu do 30-ti dnů).

JE VHODNÁ KDYŽ….

 • s protistranou potřebujete v budoucnu komunikovat (rodiče po rozchodu – o dětech, obchodní partneři …)
 • nechcete, aby se o podstatě vašeho sporu dozvěděla veřejnost či vaše okolí (spor se týká obchodního tajemství, rodinného života, dobré pověsti…)
 • spor nemá jasného vítěze (složité spory ve stavebnictví, zdravotnictví…)
 • potřebujete dobrý mediální obraz (např. spory mezi klientem a cestovní kanceláří, klientem a bankou/obchodníkem…)

 

NENÍ VHODNÁ KDYŽ….

 • některá ze stran o sobě nemůže rozhodovat (např. týraný člen domácnosti, nesvéprávná osoba, oběť trestného činu trpící posttraumatickou stresovou poruchou…)
 • strany spolu nekomunikují a ani nehodlají začít
 • strany nemají naprosto nic společného a jde o tzv. spor o princip (kde jsou strany rozhodnuté pro boj "ať to stojí co to stojí"

Mediace je… aneb 9 důvodů, proč se pro ni rozhodnout:

 • Dobrovolná – mediací obě strany deklarují, že problém chtějí řešit a vyřešit (v soudním řízení chce problém řešit zpravidla jen žalující strana); mediaci lze kdykoliv ukončit.
 • Rychlá – zatímco vyřešení sporu před soudem zpravidla trvá měsíce či roky, mediace je otázka nejvýše 3 měsíců (mediace obvykle probíhá v půldnech a strany ve většině případů naleznou řešení za 1-2 mediační setkání).
 • Levnější – mediátor je placen obvykle hodinovou sazbou (lze dohodnout i jinak) a ve výsledku přijde často levněji než soudní poplatek (nejčastěji 5% z ceny předmětu sporu); mediace v průběhu již zahájeného soudního řízení umožňuje dosáhnout zastavení řízení a vrácení 80% zaplaceného soudního poplatku (je-li zastaveno před prvním jednáním ve věci), popř. alespoň eliminuje soudní a jiné poplatky za opravné prostředky.
 • Důvěrná – zatímco soudní řízení je až na výjimky vždy veřejné (tj. může se na něj přijít podívat např. škola), mediace zůstává důvěrná; pouze strany sporu a mediátor ví o detailech sporu, o mediaci se nevede žádný spis, do něhož by někdo mohl po letech nahlížet jako je tomu u soudu.
 • Pod kontrolou stran – zatímco v soudním řízení kontrola procesu spočívá na soudci, v mediačním řízení jsou to strany, které mají kontrolu nad výsledkem sporu.
 • Neformální – způsob jednání a komunikace záleží pouze na dohodě stran a mediátorů, strany se navíc neřídí složitými procesními pravidly (nedodržení procesních pravidel u soudu může mít za následek neúspěch ve sporu, což u mediace nastat nemůže)
 • Efektivní – mediace řeší to, co strany potřebují vyřešit, umožňuje reagovat na reálné požadavky lépe než soudní rozhodnutí – např. ve věcech péče o děti je kromě obligátního výživného ve výši X Kč měsíčně možno podrobně probrat, kdo zaplatí lyžařský výcvik či drahé kroužky apod.
 • Odborná – mediátor je odborníkem na proces vyjednávání, ale může být současně i odborníkem na řešenou problematiku (medicína, stavebnictví …), taktéž je možno zvolit si mediátory 2 (např. právník a psycholog pro rodinné věci, právník a stavař pro stavebnictví)
 • Úspěšná – úspěšnost mediačních řízení je statisticky 70-80% a i ti, kdo se ve výsledku nedobrali mediační dohody, se posunou obvykle dál, nejméně v tom, že si ujasní, co je mezi nimi vlastně sporné (a snáz tak předloží svůj spor soudci či rozhodci).

 

Jak mediace probíhá

Před zahájením vlastní mediace

- můžete s mediátorem probrat, co mediace obnáší (tzv. informace o mediaci – tato může být soudem v probíhajícím soudním řízení dokonce i přímo nařízena, a to na max. 3 hodiny)

Pokud se obě strany pro mediaci rozhodnou, pak nejprve je sepsána smlouva o provedení o mediace. Smlouva vymezuje předmět mediace (tj. co je předmětem sporu mezi stranami), základní pravidla mediace a také odměnu mediátora (obvykle hodinovou sazbou, možno ale i podílem na předmětu sporu). Naši vzorovou smlouvu o provedení mediace si v případě zájmu o mediaci u nás v kanceláři můžete vyžádat.

Následně se strany s mediátorem domlouvají na konkrétním termínu mediačního setkání – obvykle si pro toto jednání strany i mediátor rezervují časový prostor cca 4 hodiny (pro složité spory může být vyhrazen i celý den).

Vlastní mediace probíhá buď u mediátora, nebo v jiném vhodném místě (soukromí, klid, příjemné prostředí…). Mediace končí buď uzavřením dohody, nebo rozhodnutím některé ze stran již dále v mediaci nepokračovat, neboť mediace je dobrovolný proces.

Specifickým případem je tzv. soudem nařízená mediace. Viz dále

KOLIK STOJÍ?

Obecně mediátoři obvykle účtují v hodinové sazbě, a to často se zohledněním předmětu sporu. Ceny jsou smluvní a na trhu je tak možno nalézt jak mediátory pracující levněji (zejména mezi subjekty dotovanými granty v oblasti sociálních služeb) tak samozřejmě dráže. Naše ceny jsou na úrovni cen obvyklých, a to i při rovnání se zahraničím - např. s nám nejbližším Slovenskem - viz. např. http://www.komoramediatorov.sk/cennik.html

Náš ceník (od 1.2.2020):

3.000,- Kč + DPH / hodina (radí strany rovným dílem) (v případě mediací s předmětem vyšším než 2 mil. Kč jsou ceny stanoveny dle okolností případu)

Tato částka  je v porování s advokátním tarifem pro účastníky velmi příznivá.

Při zvažování finančního aspektu je třeba mít na zřeteli i skutečnost, že uvedneou cenu hradí strany zpravidla rovným dílem, tj. je to i v případě otázek rozvodu a podobně levnější, než pokud si každá ze stran platí svého právního zástupce.

Uvedené ceny odměny mediátora jsou účtovány za každou započatou jednotku. V cenách nejsou zahrnuty event. hotové výdaje - jízdné, náhrada za promeškaný čas, tlumočné, znalečné.

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz