Profil

Jsme prosperující a postupně se rozrůstající advokátní kancelář postavená na výborné znalosti práva a i znalosti justičního prostředí. V advokátní kanceláři aktuálně působí 4 advokátky, JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons JanulkováMgr. Kateřina Verostová, LL.M. a Mgr. Natalie Sheetyová a tým advokátních koncipientů a asistentů.

Na základě smluv připravených naší kanceláří byly v roce 2015 převedeny nemovitosti v hodnotě přesahující 150 mil. Kč. Významná část převodů byla zajištěna naší úschovou. Další doménou advokátní kanceláře je oblast odškodňování za nepřiměřenou délku soudních řízení (resp. odškodnění za průtahy) či za nezákonná rozhodnutí. V této kategorii patříme mezi průkopníky i tvůrce judikatury a pracujeme pro klientelu z celé ČR.

Pro klienty jsme v uplynulých letech získali na odškodném celkem několik milionů Kč a byli jsme patrně první kanceláří, jíž se podařilo pro klienta získat odškodné za omezení osobní svobody vazbou. Samozřejmě jsme klientům připraveni nabídnout i zastupování před soudy ČR, a to na špičkové úrovni. Nicméně se soudním sporům obecně snažíme předcházet a pomáhat klientům NAJÍT ŘEŠENÍ ("Soudce určuje výsledek sporu. Neřeší jej." Marc Juston - soudce, Kanada). Jana Kašpárková, Petra Vons Janulková a Kateřina Verostová jsou jedny z prvních mediátorů zapsaných na seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Patříme tak zároveň mezi jednu z největších mediačních kanceláři v ČR.

Máme sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škody, a to na celkovou částku 50.000.000,- Kč.

 

JUDr. Jana Kašpárková

JUDr. Jana Kašpárková (roč. 1978), absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia v letech 2001-2005 justiční čekatelka (s místy výkonu funkce u Okresního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě), justiční zkouška složena 9.11. - 12.11.2004, následně navržena do funkce soudce, návrh na jmenování schválen vládou, avšak nejmenována prezidentem republiky pro věk pod 30 let (vizhttp://zpravy.idnes.cz). Od 1.7.2005 samostatná advokátka, od roku 2012 mediátorka. 19.2.2007 úspěšně složena rigorózní zkouška na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2011 a 2012 získáno vzdělání v oblasti mediace, zakončeno zkouškou Bruselské a České advokátní komory. Zapsána v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (zapsaná mediátorka dle zákona č. 202/2012 Sb.).

Specializace:

občanské a rodinné právo, obchodní právo, zákon 82/1998 Sb., mediace (obecná i rodinná) a vyjednávání.

Pedagogická činnost:

v letech 2005-2010 vyučující na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Publikační činnost:

Trestněprávní revue č. 12/2009, Zadostiučinění za omezení osobní svobody vazbou.


JUDr. Petra Vons Janulková

JUDr. Petra Vons Janulková (roč. 1984), absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2003-2008), od roku 2007 nejdříve praktikantka v advokátní kanceláři, následně koncipientka. Dne 14.12.2011 úspěšně složena advokátní zkouška, od ledna 2012 zapsána do seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou a od tohoto data je zaměstnanou advokátkou v Advokátní a mediační kanceláři law4U s.r.o.. 27. listopadu 2009 úspěšně složila rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 získala vzdělání v oblasti mediace, a to na České advokátní komoře a CMI. Zapsána v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (zapsaná mediátorka dle zákona č. 202/2012 Sb.).

Specializace:

trestní právo, práva poškozeného v trestním řízení, občanské právo vč. práva rodinného, pracovní právo, zastupování před soudy, správními orgány a zastupování v trestním řízení, mediace (obecná i rodinná).

Pedagogická činnost:

v letech 2009 - 2010 vyučující na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Publikační činnost:

Trestněprávní revue č. 12/2009, Zadostiučinění za omezení osobní svobody vazbou.


Mgr. Kateřina Verostová, LL.M.

Mgr. Kateřina Verostová (roč. 1987), absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v průběhu studia absolvovala praxi u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, v letech 2009 – 2011 praktikantka v advokátní kanceláři, následně od roku 2011 advokátní koncipientka. Od května 2016 advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Absolventka Základního mediačního výcviku pořádaného mezinárodní společností CMI ve spolupráci s Anglo-americkou vysokou školou, o.p.s.. Zapsána v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR (zapsaná mediátorka dle zákona č. 202/2012 Sb.).

V roce 2015 účast na hospitačním programu pořádaném Německou nadací pro mezinárodní právní spolupráci (IRZ) ve spolupráci s Německou advokátní komorou a Německým sdružením advokátů. V rámci hospitačního programu praktikum v německé advokátní kanceláři zaměřené na poskytování právního poradenství v oblasti developerského a medicínského práva.

V letech 2016-2018 studium Právnické fakulty Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem (postgraduální studium LL.M.).

Specializace:

obchodní právo, občanské právo – zejména se zaměřením na převody nemovitostí, zákon 82/1998 Sb., služby pro německy hovořící klienty (Mgr. Verostová žila více než 7 let v Německu, je tak téměř rodilým mluvčím, držitelka jazykového certifikátu C1, právnická němčina, praktikum v německé advokátní kanceláři), zdravotnické právo, mediace.


Mgr. Ing. et Ing. Roman Válek

Mgr. Ing. et Ing. Roman Válek (roč. 1977), absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále též Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně a Podnikatelské fakulty Vysokého učení technického v Brně), v období 2003-2006 právník společnosti EUROGEMA CZ, a.s., od 1.6.2006 advokátní koncipient.

Specializace:

obchodní závazkové vztahy, finanční právo, právní vztahy související se stavebnictvím, právo EU.

Publikační činnost:

Trestněprávní revue č. 12/2009, Zadostiučinění za omezení osobní svobody vazbou.


Mgr. Natalie Sheetyová

Mgr. Natalie Sheetyová (roč. 1990), absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v průběhu studia absolvovala půlroční studijní pobyt na Université de Bourgogne ve francouzském Dijonu a během let 2012-2013 praxe v advokacii i na soudech první a druhé instance. V letech 2013 - 2014 praktikantka v Advokátní a mediační kanceláři law4U s.r.o., od 1.11.2014 advokátní koncipientka.  Po úspěšném složení advokátní zkoušky v roce 2018 je od července 2019 zapsaná advokátka v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Specializace:

občanské právo (zejména převody nemovitostí), zákon 82/1998 Sb., správní právo, insolvence, výkon rozhodnutí, služby pro francouzsky hovořící klienty (gymnaziální studium na francouzské sekci SGO, jazykový certifikát C1, právnická francouzština), hovoří rovněž anglicky, arabsky.

Soubory ke stažení:

Pojištění - certifikát   [507.7kb]

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz