Aktuality

15.9.2021

sledujeme - úpadek Arca Investments ("laik se diví a odborník žasne")

Sledujeme úpadek Arca Investments a.s. a stávající stav považujeme za velmi zvláštní. První insolvenční návrh v ČR podal cca před rokem (září 2020) IFIS - Investiční fond. Řízení je vedeno jako zastavené a aktuálně je "živé" řízení k věřitelskému insolvenčnímu návrhu (tj. Arca sama na sebe) z ledna 2021. Dne 11.5.2021 byl na Arca prohlášen v ČR úpadek a rozhodnuto o místním insolvenčním řízení (tj. toliko s účinky pro Českou republiku a majetek zde se nacházející). Na Slovensku je vedeno řízení patrně toliko k návrhu spol. RYG Investments s. r. o. (za kterou vystupuje p. Krúpa), a to od 14.6.2021. Dosud bez pokroku ve věci, když původní nařízené jednání na 23.8.2021 bylo bez bližšího odůvodnění na poslední chvíli zrušeno. Řízení na SK je vedeno jako přerušené (důvod není uveden, opravný prostředek není možný a důsledky "přerušení" budeme dále zkoumat). V ČR je ze zápisů v insolvenčním rejstříku jednoznačně vidět, že pánové Velič a Krúpa proti sobě vedou otevřenou válku (viz např. citace z interní komunikace v https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=48374889). Vzhledem k vydanému předběžnému opatření a údajům v návrhu na jeho vydání lze očekávat, že řešení finančních toků ve společnosti bude složité a výsledky zpětného pohledu na transakce mohou být velmi zajímavé. Vzhledem k tomu, že se v médiích hovoří o této kauze jako o krachu dvacetiletí, tak bychom očekávali, že by do věci mohlo ingerovat i státní zastupitelství, nicméně k jeho vstupu do kauzy dosud nedošlo.


5.5.2021

zkušenost se spol. Národní zemědělský fond

Řešili jsme pro klienta nabídku odprodeje pozemků - a to v situaci, kdy byl klient osloven nabídkou Národního zemědělského fondu ("za uvedené pozemky Vám chceme nabídnout....). Nabídka neobsahovala žádné přesnější údaje - vyjma telefonního a e-mailového spojení na pracovníka "fondu", pozemky byly definovány toliko kat. územím. Lustrací v obchodním rejstříku bylo zjištěno, že zájemce o pozemky je Národní zemědělský fond s.r.o. se sídlem v Praze, založeno v 03/2020, základní kapitál 60 tis. Kč. Název je tak poněkud matoucí (hrozba záměny např. se Státním zemědělským intervenčním fondem či Pozemkovým fondem ČR, event. možnost vyvolání mylného dojmu, že jde o fond, který v rámci ČR odkupuje zemědělskou půdu...). Z lustrace na internetu jsme dohledali zkušenosti dříve oslovených majitelů půdy, kteří uváděli, že při reakci na dopis jim byla nabídnuta podstatně nižší cena. Tuto praxi můžeme i v případě dotyčného klienta potvrdit. Oproti původní ceně uvedené v nabídce se jednalo o snížení ceny cca 30%. Při odmítnutí takové částky bylo dále nabízeno zprostředkování prodeje nemovitosti. Toto jsme již dále nezkoušeli a se spol. nemáme realizovaný žádný kontrakt. Firma byla upozorněna na to, že její jednání může být hodnoceno jako neseriózní. Pokud jde o cenu, tak v případě prvého klienta byl oslovovací dopis na cenu na horní hranici tržní ceny, další klient dnes předložil cenu extrémně nízkou (byl mu nabídnut odkup pozemků, které jsou formálně ornou půdou, fakticky jde o stavební parcely, což je vidět i v katastru).


1.3.2021

setkání s mediátorem, mediace v lockdownu

Vážení klienti, po dobu tzv. tvrdého lockdownu nejsou stanovena pravidla pro průběh mediací. Vzhledem k tomu, že se setkání se zaps. mediátorem probíhají zpravidla za osobní přítomnosti více osob v uzavřeném prostoru, máme za to, že vzhledem k epidemiologickému riziku v současné době není rozumné je konat. Již dohodnuté termíny mediací tak rušíme (strany budou jmenovitě obeslány) a nové termíny nabízíme až na duben 2021. Pokud strany projeví zájem o setkání s mediátorem či vlastní mediaci on-line formou, tak na to jsme připraveni a v tomto modu máme v úmyslu fungovat i v měsíci březnu 2021. Přejeme všem pevné nervy!


23.2.2021

odškodnění za uzavřené školy a provozovny

Naše počáteční síla a chuť bojovat se současnou epidemií po faktické stránce (zůstaňme doma a šijme roušky) se již vytratila a přechází do frustrace ze současného stavu, kdy pro kroky vlády již neshledáváme opodstatnění. Otázkou je, zda-li je zde prostor pro odškodnění podnikatelů za uzavřené provozovny (rozhodnutí Ústavního soudu k protiústavnosti omezení provozu maloobchodu Pl. ÚS 106/20 dne 22. února 2021) a odškodnění studentů za zákaz denního studia dle dvou rozsudků Městského soudu v Praze (studenti Gymnázia Na Zatlance, studenti VŠ). Dle našeho názoru nejsou vyhlídky potenciálních žalobců jednoznačné. Nicméně máme za to, že s dalšími a dalšími omezeními se prostor pro úspěšné získání odškodnění při setrvávání vlády v současném přístupu v budoucnu otevřít může. Stav budeme dále sledovat, nicméně aktuálně klienty ve věci kompenzací za uvedené ztráty nejsme schopni příjmout.


30.12.2020

PF 2021

Dnes jsme pro letošní rok pro veřejnost uzavřeli kancelář a budeme Vám k dispozici opět od 4.1.2021. Přejeme všem dobrou imunitu a pevné zdraví!


23.10.2020

SOUDEM NAŘÍZENÁ PRVNÍ SETKÁNÍ - STANOVISKO K JEJICH KONÁNÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

V tomto týdnu bylo vydáno v rezortu Ministerstva spravedlnosti ČR doporučení pro soudy, aby zvážily konání jednání ve věcech neakutních s tím, že odročování jednání nebude považováno za průtah ze strany soudu. Rozhodnutí se na mediátory nevztahuje, stejně tak jako tito nejsou dotčeni aktuálními omezeními provozování služeb. Nicméně je třeba mít na zřeteli, že setkání s mediátorem mají probíhat až 3 hodiny a je u nich potřebná současná přítomnost nejméně 3 osob (pravidelně však spíše 5 osob) - a to v uzavřeném prostoru. Dáváme tak na zvážení všem účastníkům, jimž bylo setkání s mediátorem soudem nařízeno, zda-li mají o konání takového setkání v současné době zájem. Pakliže se obě strany shodnou na tom, že zájem o setkání mají a jsou připraveni nést s ním spojená zdravotní rizika, pak je možno setkání konat. Pokud však i jen jedna ze stran prohlásí, že tato rizika nést nechce, pak je jednoznačně na místě, aby setkání bylo odloženo. Dotčená strana či obě by v tomto případě měly o vývoji situace informovat soud a požádat o prodloužení lhůty tak, aby se setkání se zapsaným mediátorem mohlo uskutečnit v přiměřené době po ukončení nouzového stavu (tj. aby rozhodnutí o přerušení řízení s ohledem na nařízené první setkání s mediátorem bylo změněno a lhůta prodloužena).


18.5.2020

Kauza Statutárního města Olomouc a prodeje bytů v lokalitách ulic Topolová, Rumunská, Jiráskova a Sladkovského - za 1 Kč (mimo již uhrazené zálohové platby)

U Okresního soudu v Olomouci je řešena otázka platnosti budoucích kupních smluv k městským bytům ve shora uvedených lokalitách. Cca před 20-ti lety mohli zájemci uzavřít smlouvu se Statutárním městem Olomouc, podle níž složili zálohu na kupní cenu a další části kupní ceny hradili v pravidelných měsíčních platbách s vizí, že za 20 let takového vztahu s nimi bude uzavřena kupní smlouva na „jejich“ byty za doplatek ve výši 1 Kč (dle smluv mají byty hodnoty samozřejmě vyšší, nicméně v cenách kalkulovaných před 20-ti lety, a tyto tehdy stanovené kupní ceny jsou již z převážné části budoucími kupujícími uhrazeny - nejde tak o rozprodej bytů za 1 Kč, jak by se mohlo na první pohled zdát, když budoucí kupující hradili již před 20-ti lety částky od 80 do 300.000,- Kč a další částky splácely v měsíčním "nájmu", přičemž měli dále stanovenu řadu omezujících podmínek). Smlouvy však patrně nebyly schváleny zastupitelstvem (dle zákona o obcích) a mohou být neplatné. Situaci činí dále nepřehledným to, že ve věci coby vlastník vystupuje i Družstvo Olomouc, Jižní (napojeno na Statutární město Olomouc). Aktuálně soud v případě jednoho konkrétního „nájemníka“ řeší otázku určení platnosti takové budoucí kupní smlouvy. Aktuálně v tomto týdnu byla žaloba zamítnuta pro nedostatek právního zájmu žalobce na určovací žalobě. Rozhodnutí není pravomocné a strany se proti němu mohou odvolat. Dle názoru naší kanceláře je však pravděpodobné, že rozhodnutí bude potvrzeno jako věcně správné. Přeloženo pro neprávníky - soud se kauzou odmítl zabývat s tím, že řešení je nutno hledat až v situaci, kdy bude město požádáno o převod bytu a toto odmítne (tj. bude vznesena žaloba na nahrazení projevu vůle města na uzavření kupní smlouvy, event. jiná žaloba). Kauzu budeme dále sledovat. Pokud jde o řešení, tak kromě shora zmíněné jiné soudní cesty je ve hře ještě změna zákona a to tak, aby byl sjednocen postup napříč republikou v případech, kdy docházelo k tomuto typu výstavby sdružující prostředky nájemníků, měst a státního příspěvku z Fondu rozvoje bydlení.


23.4.2020

Pandořina skříňka se otevírá - zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro nezákonnost

Aktuálně se v mediích objevila informace o tom, že Městský soud v Praze k žalobě právníka Ondřeje Dostála zrušil 4 opatření Ministerstva zdravotnictví pro nezákonnost - věc budeme dále sledovat, neb zatím není jasná otázka právní moci a podrobností, ale takovým aktem by mohl být otevřen poměrně široký prostor pro náhrady škod způsobených opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Vizte https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/soud-zrusil-ministerstvu-zdravotnictvi-opatreni-omezujici-obchod-a-volny-pohyb-40321565?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null.


26.3.2020

Odškodnění za ztráty způsobené Coronavirem - můj názor

Včera v médiích proběhly zprávy o tom, že u škod způsobených do 24.3.2020 do 6.00 hod. způsobených vládou vyhlášeným stavem nouze dle krizového zákona je možno žádat úhradu škod po státu. Následným vyhlášením v podstatě téhož, ale "jen" mimořádným opatřením z rezortu zdravotnictví (mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, nevyhlašuje se ve Sbírce zákonů, k nalezení i na internetu poměrně obtížně, vláda na něj ve svém usnesení 126/2020 Sb. jen odkázala) byla taková možnost zrušena. Co si o tom myslím? Věc není tak jednoduchá...neboť v právu jsou málokdy jasné a jednoduché věci, ale výchozí informace je podle mne relevantní. A teď ty háčky: 1. Náhrady škod od 12.3.2020 do 24.3. do 6.00 (usnesení vlády o nařízení stavu nouze, krizový zákon): A) zde by to mělo být nejjednodušší, ale zkušenosti s judikaturou za škody způsobené v situaci povodní budí některé otazníky - zda-li se budou nahrazovat škody skutečně plošně již jen z toho důvodu, že někteří z nás nemohli podnikat (kadeřnice, obchod s oblečením, hospoda atd.). Po právní stránce je nádherné shrnutí zpracováno kolegou advokátem Dominikem Fojtů - dostupné na https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/krizova-opatreni-a-nahrada-skody-opatrny-vyklad. O náhradu si je možno žádat u orgánu, který opatření nařídil, a to do 6-ti měsíců od toho, co se poškozený o škodě dozvěděl, tj. zjednodušeno, do 24.9.2020 (bez rizika ztráty nároku). Pokud tento orgán škodu dobrovolně nepřizná a neuhradí, bude nutno se soudit. Zákon zde nestanoví orgánu žádnou konkrétní dobu na vyřízení takové žádosti, takže bude na místě asi uzavřít, že žaloby by měly být podány do 3 let. Úspěšnost žalob, jak plyne z odkazovaného rozboru, úplně zaručena být nemusí, ale výchozí pozice by měla být poměrně dobrá. B) otázkou ale je, zda-li zůstaneme v režimu náhrady škody dle krizového zákona - kolega advokát Mgr. Záhumenský, který se rovněž specializuje na odškodné za nesprávné úřední postupy a nezákonná rozhodnutí, napadl žalobou usnesení vlády o vyhlášení krizového stavu, a to pro formální vady, když dle zákona v textu takového usnesení měly být vyjmenovány svobody, které se omezují atd., přičemž text tyto požadavky nesplňuje. Zde je tak možné, že by soudy rozhodly o neplatnosti takového usnesení vlády... a pak se dostáváme do režimu náhrad dle zákona 82/1998 Sb. - na uplatnění škod (majetkových) by byly 3 roky (§ 32 z. 82/1998 Sb.). Toto soudní řízení tak bude nutno sledovat. 2. náhrady škod od 24.3.2020 od 6.00 hod. dále (opatření ministerstva zdravotnictví, zákon o ochraně veřejného zdraví) A) může platit premisa, že odškodné zákon nezná, tedy zde jsme v situaci o mnoho složitější. Nicméně ji bravurně rozebrala kolegyně advokátka JUDr. Jitka Hořinová - dostupno na https://www.info.cz/pravo/odpovednost-za-mimoradna-opatreni-vydana-v-souvislosti-s-nouzovym-stavem-44701.html, pro stručnost odkazuji, přičemž považuji za možné a pravděpodobné, že i toto opatření někdo z kolegů napadne u soudu a může uspět, potom i zde bude platit, že se budeme pohybovat v režimu zákona 82/1998 Sb. Tedy otázka odškodného bude jednoznačně v prvé řadě v rukou justice. Tato bude před velmi obtížnou volbou, zda-li v případě shledání formálních / právních pochybení otevřít "Pandořinu skříňku" a umožnit náhrady škod dle zákona 82/1998 Sb. Jednu žalobu za dobu do 24.3. již justice řeší. Za dobu po 24.3.2020 bych ji očekávala též (byť půjde o žalobu založenou na jiné argumentaci). Pokud nebude Pandořina skříňka otevřena, tak velká část škod za dobu od 12.3.2020 do 24.3. bude mít poměrně dobré vyhlídky na reparaci, ale očekávám, že tato nebude nijak rychlá a "pro mnohé podnikatele může být pozdě". U škod po 24.3.2020 bude justice stát často před jiným poměrně nehezkým úkolem -a to v podobě odmítání nápravy zjevných zásadních / likvidačních škod. Osobně se za současného stavu kloním k tomu vyčkat a šít roušky a pracovat na zvládnutí současné mimořádné situace. Využití dosavadních právních nástrojů a postupů ve mně budí zásadní otázku, zda-li bychom si jimi nepodřezávali větev sami pod sebou a zda-li by současná mimořádná situace spíše neměla vyžadovat mimořádná řešení. Jana Kašpárková


16.3.2020

provoz kanceláře v době karantény

I v době karantény bude naše advokátní kancelář v provozu, nicméně pouze v omezeném režimu. Pro veřejnost jsme uzavřeni, rušíme plánované schůzky, nekonáme setkání s mediátorem atd. Pokud jde o podepisování plánovaných kupních smluv - pokračujeme v přípravách, s podpisy však vyčkáme do úterý 24.3.2020. Pokud po tomto datu budou trvat pro klienty omezení v přístupu do naší kanceláře, máme vymyšleno alternativní řešení tak, aby plánované smlouvy mohly být do konce měsíce předloženy k zavkladování. Prosíme všechny o trpělivost.


12.3.2020

opatření - koronavirus

I my musíme přizpůsobit provoz kanceláře aktuální epidemiologické situaci... PROSÍME TEDY KLIENTY, ABY V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ O SVÉM PLNÉM ZDRAVÍ ODLOŽILI FYZICKOU NÁVŠTĚVU NAŠÍ KANCELÁŘE a komunikovali s námi jen telefonicky či e-mailem a upozornili nás na svůj zdravotní stav či existenci karantény. Děkujeme za pochopení.


5.3.2020

POZOR - JSME PŘESTĚHOVANÍ

Již nás najdete na nové adrese: Olomouc, Rokycanova 809/1c - jsme v nebytovém prostoru v přízemí, na orientačním systému ještě pracujeme. Pro rychlejší orientaci, jsme v nové výstavbě v lokalitě "Švýcarská" - Švýcarské nábřeží (název zastávky tramvaje). Pro rychlou orientaci může složit Babor beauty, event. prodejna Veselá botička - od obojího je to k nám cca 10 metrů. Parkování - jedno vozidlo nám může zaparkovat před kanceláří, v brzké době čekáme, že zde pro Vás budeme mít i 2 parkovací místa.


23.12.2019

Pf 2020

Děkujeme všem za přízeň v roce 2019 a přejeme krásné Vánoce a v novém roce hlavně hodně zdraví!


23.12.2019

Zvýšení poplatků za návrhy na vklad do katastru nemovitostí od 1.1.2020 se pravděpodobně (bohužel) stíhne

S pravděpodobností hraničící s jistotou lze očekávat, že na poslední chvilku se ve sbírce zákonů objeví schválené zvýšení poplatků za návrhy vkladů do katastru nemovitostí z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč. S účinností od 1.1.2020 tak budou tyto poplatky o 100% vyšší a legisvakanční lhůta bude jako obvykle minimální...


28.11.2019

STĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE

Vážení klienti, tento týden končíme v naší kanceláři na Horním lánu 6, Olomouc. Nově zde bude místo nás další část pracoviště zdravotnického zařízení IVF (vzhledem k jejich náplni práce lze tak uzavřít, že se stěhujeme "ve jménu zachování lidstva", protože pro tyto svoje dosavadní sousedy uvolňujeme naše prostory pro andrologickou laboratoř). Připravujeme otevření nové kanceláře - Olomouc, Rokycanova 809/1c. Než bude hotova, budeme k dispozici dočasně na Rokycanova 795/1h, a beze změny na pobočce v M. Třebové, v Ostravě a samozřejmě na e-mailu a telefonech. Poštu prosím zatím adresujte ještě na stávající adresu - máme zde dohodnut její příjem a zůstává nám zde i schránka.


27.9.2019

Mgr. Sheetyová - volná kapacita

Nejmladší kolegyně působící v rámci naší kanceláře coby samostatná advokátka, Mgr. Natálie Sheetyová, má volné kapacity a je Vám k dispozici - tel. 601 20 70 80 (telefony bere kolega p. Píša, ale zodpovědně je předává dál).


14.6.2019

DOVOLENÁ

Milí klienti, vážíme si Vaši podpory, ale nejsme roboti a potřebujeme oddech - ve dnech 1.7.2019-12.7.2019 máme téměř všichni dovolenou a kancelář bude pro klienty zavřená (rozpracované věci - zejména úschovy řešeny budou, všechno ostatní bude muset počkat.... k dispozici budeme v omezeném rozsahu na e-mailu info@law4U.cz a na tel. 601 20 70 80) . Děkujeme za pochopení a přejeme všem též krásné slunné léto. AK


13.2.2019

ZRUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA U GARÁŽÍ - je v legislativním procesu

V odborných kruzích se přehnala po vrácení předkupního práva k 1.1.2018 do občanského zákoníku (§ 1124 OZ), a to ve znění, které zde platilo za starého OZ do 31.12.2013) jistá vlna hysterie, která pozornému čtenáři vetkla myšlenku, že koupě bytu s garážovým stáním v hromadné garáži je záležitostí značně rizikovou. Ač jsme upozorňovali, že dle našeho názoru jsou uvedené závěry akademické a v praxi - alespoň u nás na Moravě, se neuplatňují (podloženo sdělením z OS v Olomouci, že takový případ soud neřeší ani jeden), s povděkem kvitujeme, že dne 4.2.2019 byla vládou projednána a schválena novela občanského zákoníku, kterou se do OZ má dostat nový § 1188a, který vylučuje aplikaci § 1124 OZ v situacích, kdy je s jednotkou prodáváno i "garážové stání" (spoluvlastnický podíl na jednotce hromadných garáží). Vládou uvedené prošlo jako tisk 878/18. Bude následovat projednání Poslaneckou sněmovnou a na účinnost se prý můžeme těšit k 1.1.2020. Problematiku budeme dále sledovat.


3.8.2018

DOVOLENÁ

Milí klienti, vážíme si Vaši podpory, ale nejsme roboti a potřebujeme oddech - ve dnech 20.8.2018-31.8.2018 máme všichni dovolenou a kancelář bude úplně zavřená. Děkujeme za pochopení a přejeme všem též krásné slunné léto. AK


11.4.2018

Kancelář od března členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory

V souvislosti s našimi dlouholetými zkušenostmi s poskytováním právních služeb pro německy hovořící klienty z řad firem i jednotlivců jsme se rozhodli posílit řady členů Česko-německé obchodní a průmyslové komory


4.1.2018

ochrana SVJ před neplatiči - OČEKÁVANÁ NOVELA UŽ JE TU!

V předvánočním shonu vcelku v tichosti (i v odborné veřejnosti) do právního řádu pronikla novela (pro zvědavé - najdete ji v § 336b odst. 4 o.s.ř.), která zlepšuje postavení SVJ v případech chronických neplatičů, kteří pro své dluhy skončí s vlastněnou jednotkou v exekuci. V případě prodeje jednotky v rámci exekučního řízení se SVJ mohou se svými pohledávkami přihlásit do rozvrhu výtěžku prodeje a až do výše 10% ceny dosažené vydražením mohou být uspokojeni přednostně (v tom spočívá podstata kouzla, tj. i před úvěrujícími bankami či dlužníky s lepším pořadím, tj. dříve nařízenými exekucemi). Není potřeba, aby v době přihlášení, SVJ mělo za dlužníkem pohledávku přiznanou pravomocně, stačí i dosud neskončené řízení. K penězům se SVJ dostane ovšem samozřejmě až poté, co nad dlužníkem v řízení o jeho dluzích slavně zvítězí. Má to sice drobné háčky, jakože na náklady právního zastoupení a na zaplacený soudní poplatek se asi dosáhnout nedá (je to příslušenství pohledávky a vznikne až přiznáním soudu, tj. po rozvrhu), stejně tak jako se pod něj nedají vztáhnout všechny pohledávky SVJ, ale stejně, posun je to obrovský. Jinak řečeno, SVJ, kterým jsme dosud museli oznamovat neradostnou zprávu, že sice pohledávku mají a u soudu mohou uspět, ale vzhledem k zadluženosti dotyčného spoluvlastníka reálně nedostanou nic a investice do soudního poplatku a našich služeb se jim tak nevrátí, máme konečně lepší zprávu - dostanou aspoň něco, jen je potřeba, aby si hlídali exekuční prodeje jednotek dlužníků sami (exekutor nemá povinnost SVJ na tyto věci upozorňovat). Za prosazení novely pěkně děkujeme RNDr. Jitce Seitlové (dříve zástupce Ombudsmana, nyní senátorce).


22.12.2017

Pf 2018

Dnes jsme pro letošní rok pro veřejnost uzavřeli kancelář a budeme Vám k dispozici opět od 3.1.2018. Přejeme všem krásné svátky!


15.11.2017

upozornění na nesprávný postup Obvodního soudu pro Prahu 2 - vybírání soudních poplatků ve věcech odškodnění za nesprávné úřední postupy

Aktuálně máme u jednoho klienta výzvu z Obvodního soudu pro Prahu 2 k zaplacení soudního poplatku i za podání návrhu učiněné před 30.9.2017, tj. před zavedením soudního poplatku ve věcech nesprávných úředních postupů a odpovědnosti za nezákonná rozhodnutí (odpovědnost dle zákona 82/1998 Sb.). Máme za to, že se bude jednat o praxi, která bude na daném soudě aktuálně běžná a bude se dotýkat většího spektra žalobců či odvolatelů (soud zjevně neposuzuje řízení jako celek, ale za řízení považuje zvlášť řízení prvostupňové, zvlášť odvolací a problém bude totožný i pro podaná dovolání, kde shodně mohou tyto podle nás nesprávné výzvy existovat). Dále...


6.11.2017

Pondělí 6.11.2107 - jsme na školení na GDPR

Dnes jsme mimo kancelář a školíme se na GDPR, tj. v překladu na obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018, neb do budoucna máme v úmyslu našim klientům zajišťovat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.


3.11.2017

ŽALOBY O ODŠKODNĚNÍ ZA PRŮTAHY V SOUDNÍM ŘÍZENÍ JSOU NOVĚ ZPOPLATNĚNY!!!

Ve vší tichosti s účinností od 30.9.2017 došlo ke změně zákona o soudních poplatcích, kde bylo v § 11 odst. 1 zrušeno písm. n), jímž by od soudního poplatku osvobozen navrhovatel v "řízení náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem". Nově jsou tato řízení zpoplatněna částku 2.000,- Kč (tj. 2.000,- Kč za žalobu a shodně za odvolání a nově je zpoplatněno i dovolací řízení!). Na řízení zahájená do 30.9. se i nadále vztahují dosavadní předpisy, tj. jsou osvobozena.


14.8.2017

21.8. - 25.8.2017 - DOVOLENÁ

V týdnu od 21.8. do 25.8. čerpáme v kanceláři dovolenou. Nebudeme Vám tak k dispozici na telefonu vůbec a na e-mailu v omezeném rozsahu. Děkujeme za pochopení.


20.6.2017

pracujeme pro nové developerské projekty - Zlaté terasy a ZAHRADY OLOMOUC - ATRIOVÉ DOMY

Dokončili jsme přípravu vzorové dokumentace pro dva nové developerské projekty v Olomouci - jeden projekt s rodinnými domy - ZAHRADY OLOMOUC - ATRIOVÉ DOMY (více info na www.eurogema.cz) a jeden projekt bytový - Zlaté terasy (více info na www.zlateterasy.cz).


26.11.2016

Pro nové klienty - TERMÍNY V LEDNU

Děkujeme všem za přízeň v letošním roce. Pro nové klienty avizujeme, že volné termíny máme na leden (tj. prosinec je již obsazen!). Přejeme všem pohodový advent! Tým AK


6.9.2016

Daň z nabytí nemovitých věcí bude od listopadu hradit kupující

S účinností od 1.11.2016 dojde k dlouho očekávané změně v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Od tohoto okamžiku bude poplatníkem nabyvatel nemovité věci.


26.7.2016

aktuálně v rádiu ZET ke kauze paní Marešové (Nemocnice Rumburk - údajné vraždy pacientů - zproštěno)

Aktuálně jsme poskytli rozhovor rádiu ZET k otázce problematiky odškodňování za nezákonná trestní řízení a vazby, a to v souvislosti k kauzou paní Marešové, u níž soud dnes potvrdil zprošťující rozsudek.


12.4.2016

Nová služba - pozvání do mediace

Jak dostat druhou stranu k mediaci? Není-li setkání s mediátorem nařízeno soudem v rámci probíhajícího soudního jednání, je možno oslovit druhou stranu i naším prostřednictvím. V podrobnostech - viz záložka v sekci "mediace".


15.3.2016

Změna daně z nabytí nemovitých věcí

Dle stávající právní úpravy platí daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) "pozbývající", tj. převodce čili prodávající (pokud se strany nedohodnou jinak). Již delší dobu se hovoří o tom, že tuto daň má nově hradit standardně - a dle názvu logicky - nabyvatel (kupující). Návrh změny uvedeného předpisu je v legislativním procesu a to s navrhovanou účinností k 1.4.2016. Pro koncepci kupních smluv je právní úprava podstatná v tom směru, aby si strany byly vědomy toho, zda-li je dohodnuta kupní cena "s daní" nebo "bez daně" (myšleno s daní za převod nemovitosti) a dále, aby eventuálně neměly dohodnutou modifikaci zákonné úpravy ve vztahu k poplatníkovi, když s tímto se do budoucna nepočítá (aktuální možné dohody o tom, kdo ze stran daň přiznává a platí již nebudou možné). Jisté již nyní je, že účinnost k 1.4.2016 se v případě této plánované změny nestihne (debatuje se o posunu účinnosti buď od 1.7.2016 nebo 1.9.2016). Legislativní proces je možno sledovat na na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=639


21.12.2015

Pf 2016

Děkujeme klientům za přízeň v roce 2015 a přejeme všem pohodové Vánoce a šťastný nový rok. V době od 23.12.2015 do 31.12.2015 máme kancelář pro veřejnost uzavřenu. Od 4.1.2016 jsme Vám opět k dispozici.


18.11.2015

Zapojili jsme se do programu STEP

Naše advokátní kancelář se rozhodla otevřít své dveře stážistům ze zahraničí. Patříme mezi několik advokátních kanceláří v celé České republice, které přes portál STEP ELSA (Evropské sdružení studentů práv) nabízí zahraničním absolventům možnost seznámit se s prostředím české advokátní kanceláře.


5.10.2015

O odškodnění za průtahy s námi 6.10.2015 v Českém rozhlase Olomouc

Zítra nás můžete slyšet v rámci Dopoledne s Českým Rozhlasem Olomouc k tématu odškodného za průtahy - http://www.rozhlas.cz/olomouc/porady/_porad/101410.


23.6.2015

POŘÁDÁME DĚTSKÝ DEN NA HORNÍM LÁNĚ

30.6.2015 od 12.00 hod. do 18.00 hod. pořádáme na Horním lánu dětský den a při této příležitosti i den otevřených dveří (pokud se tak s námi chcete seznámit, zeptat se na cenu konkrétní právní služby nebo stručně probrat něco dalšího, budeme Vám od 13 do 17 hod. k dispozici - jen upozorňujeme zájemce, že při této příležitosti neposkytujeme "na počkání" soupis žádných podání a zejména ne ústavních stížností, jak někteří v minulosti požadovali. Děkujeme za pochopení. )


20.6.2015

Rozhodčí nálezy z půjček / z úvěrů Komerční investiční společnost DOMOV s.r.o. "Quick půjčky"

V naší praxi jsme narazily na rozhodčí nálezy vydané k půjčkám / úvěrům Komerční investiční společnosti DOMOV s.r.o. , aktuálně pod názvem T&C DOMOV s.r.o. ("Quick půjčky"). Tyto nálezy jsou velmi pravděpodobně všechny neplatné ! , byť podle nich byly soudy mnohdy nařízeny exekuce. V podrobnostech odkazujeme na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 1201/2012 z 20.6.2013. Neplatnosti rozhodčího nálezu se mohou povinní dovolat i v probíhajícím exekučním řízení. Po zaplacení vymáhaného dluhu je však situace již těžko řešitelná.


16.6.2015

Dnes s námi o mediaci na Českém rozhlase

Dnes nás můžete slyšet v rámci Dopoledne s Českým Rozhlasem Olomouc k tématu mediace - http://www.rozhlas.cz/olomouc/program/#/2015-06-16.


29.5.2015

Za 16-ti leté řízení odškodné ve výši 145,- Kč? Realita!

Po spol. Progres Invest zbylo přes 21 tisíc poškozených vkladatelů. Trestní řízení skončilo fiaskem, jednak do něj zasáhla amnestie prezidenta republiky a ani peníze poškozených se nedohledaly... Po takřka 17-ti letech marných bojů jsme tak pro jednoho z poškozených zkusili získat odškodnění za nepřiměřenou délku soudního řízení. Ministerstvem spravedlnosti bylo konstatováno, že tato délka řízení je sice nepřiměřená, ale náležité odškodnění vidí v tomto případě stát v částce 145 Kč na jednoho poškozeného, tj. cca 8,90 Kč/ rok řízení. Toto považujeme za slušně řečeno neakceptovatelné a budeme pokračovat ve snaze získat pro klienta adekvátní odškodnění soudní cestou (žaloba proti České republice).


16.5.2015

RODINNÉ PRÁVO - JDE TO I JINAK (z účasti na konferenci Cochemská praxe v České republice)

Rozhodnutí ve věcech péče o děti do jednoho měsíce? Rychlý a ohleduplný přístup k dětem rozvádějících se rodičů? Někde teorie, na některých místech v Německu to jde i v praxi. V minulém týdnu jsme se účastnily konference Cochemská praxe v České republice. O co se jedná? Jde o to pomoci rozvádějícímu se páru s dětmi k rychlému nalezení nové dohody o způsobu péče o děti, kde soud, advokáti i orgány péče o dítě ("sociálka" čili OSPOD, znalci) ve shodě postupují rychle a berou prioritně ohledy na děti. Všichni zúčastnění se snaží pomoci rodičům najít nový model péče , který bude pro děti co nejvýhodnější (tj. nejde o boj rodičů mezi sebou, ale o hledání reálných možností pro to, aby jejich společné dítě/děti byly rozvodem zasaženy co nejméně). V Německu to v reálu znamená, že advokáti i soudy vedou rodiče k dohodě, soudy první jednání ve věci musí nařídit do jednoho měsíce a podání stran jsou velmi stručná, "sociálka" dokonce ani žádné zprávy nesepisuje (konec "papírové války"). Pokud je toho zapotřebí, mají rodiče rychlý přístup k odborné pomoci, kde ale není jako v naší praxi řešeno, kdo z rodičů je lepší, ale kde se hledá, jak se rodiče mohou nejlépe podílet na péči o své děti. Zkušenosti z Německa ukazují, že při dobré spolupráci všech uvedených odborníků tohoto posunu lze dosáhnout i za stávající legislativní situace. V ČR se uvedenou metodu snaží zavést do praxe Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a jsou jí naklonění i někteří odborníci. S některými prvky z této praxe se můžete setkat i v naší kanceláři, když se při rozvodových sporech snažíme s rozvádějícími se páry pracovat tak, aby se konflikty nevyostřovaly.


5.5.2015

Novinky ze školení na problematiku odškodnění dle z. 82/1998 Sb.

Školení k problematice odškodňování za nesprávné úřední postupy a nezákonná rozhodnutí nejsou příliš častá. Dne 22.4.2015 vedl jedno z těchto školení jeden z nejpovolanějších - JUDr. Simon, soudce NS ČR. Dle JUDr. Simona, který je na NS ČR v senátě zabývajícím se právě touto problematikou, je NS ČR uvedenou agendou poměrně zavalen. Nelze tak do budoucna vyloučit tlak na to, aby byla agenda odškodnění zatížena soudním poplatkem. Na uvedeném školení dále jednoznačně zaznělo, že dovolací soud má v úmyslu napravovat až ta nejzásadnější pochybení a spíše se kloní k restriktivnějšímu posuzování. Náš komentář: do budoucna tak nelze vyloučit, že ČR bude sledovat cestu SR, kde se podmínky pro odškodňování nenápadně zhoršují. Soudní poplatky byly v SR pro tuto agendu zavedeny od 1.1.2013 a jsou aktuálně v paušální výši 20 Euro (původně se uvažovalo o jejich navázání na výši předmětu řízení). Zpoplatnění této agendy však nepovažujeme z morálního hlediska za vhodné (poškozenému je ztěžován přístup ke zjednání nápravy). Pokud jde o přístup, kdy je typicky odškodné za délku řízení poskytováno až v případech jednoznačně nepřiměřeně dlouho trvajících, pak nám nezbývá než toto akceptovat (a upozorňovat na to eventuálně dotčené klienty).


8.3.2015

Pravidelný komentář k rychlosti české justice

Opět se hlásíme s pravidelnou poznámkou k rychlosti soudního řízení. Počet civilních sporných řízení řešených okresními soudy v kategorii „delší než 7 let“ byl za únor 2015 v celé ČR 3.100. Pro srovnání, v únoru roku 2014 šlo o 3.298 věcí, v únoru 2013 o 3.578 věcí a v únoru 2012 o 3.602 věci. Z těchto čísel je vidět zlepšení, avšak spíše cestou pomalé evoluce. Snažili jsme se dobrat k tomu, jaká část účastníků postižených nepřiměřenou délkou soudního řízení si žádá o odškodné u Ministerstva spravedlnosti. Bohužel však poslední dostupná data k této agendě jsou k roku 2012. Zde víme, že bylo vyřízeno cca 1.500 žádostí o odškodné za dlouhá soudní řízení (pro zajímavost, Ministerstvo spravedlnosti z tohoto počtu vyhovělo zcela pouze 81 žádostem, částečně vyhovělo 559 žádostem a 911 případům nevyhovělo vůbec; výše vyplacené částky není ve veřejně dostupných statistikách MS uvedena). Z těchto čísel můžeme odhadovat, že počet osob aktivně žádající odškodné za dlouhá soudní řízení se může pohybovat okolo 10% všech dotčených. Pokud jde o statistiky k jednotlivým soudům, tak v civilním sporném řízení u okresních soudů leží nejvíce věcí starších 7 let u Městského soudu v Brně (327 věcí), na dalších příčkách jsou Obvodní soud pro Prahu 1 (171 věcí), Obvodní soud pro Prahu 6 (145 věcí), Okresní soud v Ústí nad Labem (140 věcí), Obvodní soud pro Prahu 4 (118 věcí) a Okresní soud v Chomutově (105 věcí). Pokud se budeme bavit o procentním podílu řízení s délkou nad 7 let (tj. zohledníme-li velikost soudu), pak je „vítězem“ Okresní soud ve Zlíně (přes 5% věcí, shodně jako v minulém komentovaném období), dále Obvodní soud pro Prahu 6, OS Hradec Králové, OS Klatovy, OS Chrudim (i zde jde o shodné soudy s minulým komentářem). Pokud jde o rychlost soudů při vyřizování „EPR“ (tj. návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu“), což by v rámci civilního soudního řízení měl být rychlý a efektivní nástroj, jak získat po dlužníkovi exekuční titul, pak i zde je oproti poslednímu komentáři nezměněný stav: setrvale kritická je situace u Obvodního soudu pro Prahu 9 (více než 64% návrhů není vyřízeno ani za rok), s velkým odstupem následují OS v Mostě, OS v Ústí nad Labem, OS v Břeclavi (zde jsme však již jen cca kolem 15%). Příčina podle mne neakceptovatelného stavu u Obvodního soudu pro Prahu 9 není ze statistik zjistitelná, když v meziročním srovnání historicky tento soud tak špatná data nikdy nevykazoval, ale v roce 2014 již v jednotlivých měsících jednoznačně vykazuje vždy přes 500 takto dlouho nevyřízených věcí). Poslední kategorií, které bychom se chtěli věnovat, je rychlost odvolacích soudů v agendě „C“ (tj. odvolání od okresních soudů ve věcech neplacení, vypořádání společného jmění manželů, vyklizení z bytů, sporů z pracovněprávních vztahů atd.) Zde je setrvalým rekordmanem (bohužel v negativním smyslu) Krajský soud v Brně (setrvale 15-16 % nevyřízených věcí starších než rok, přičemž rekord drží i v absolutním počtu odvolání, která jsou zde více než 1 rok nevyřízená – přes 1.000 odvolání). V minulých letech na tom byl podobně špatně i Krajský soud v Ústí nad Labem, zde ale v roce 2012 došlo k výraznému zlepšení (aktuálně zde je takových věcí 185, což představuje cca 8%).


4.3.2015

Jsme v OLOMOUC MAGAZINE

Více o naší práci se můžete dočíst v novém čísle OLOMOUC MAGAZINE - http://www.lifemagazine.cz/aktualni-cislo-magazinu/. OLOMOUC MAGAZINE by měl být k dispozici všude, kde se něco děje (na Olomoucku), pro přespolní na webu. Děkujeme za přízeň


25.2.2015

Spolupráce s Pro bono aliancí

Naše advokátní a mediační kancelář je partnerem Pro bono aliance jako spolupracující advokátní kancelář. Patříme tak mezi jedny z několika kanceláří v ČR, které se zapojily do projektu zprostředkovávajícího bezplatnou právní pomoc dle motta "Přístup k právu je právem všech".


1.1.2015

Přechod na s.r.o.

Díky našim klientům jsme vyrostli a ode dnešního dne přecházíme na formu s.r.o. V nejbližších dnech o této skutečnosti budeme informovat stávající klienty i další obchodní partnery a upravíme webové stránky. Změna by to měla být pro všechny pozitivní. Nejpodstatnější pro naše klienty by měla být skutečnost, že Advokátní a mediační kancelář law4U s.r.o., IČ 036 33 292, je ode dneška pojištěna na částku 50 mil. Kč (stávající odpovědnostní pojistku jsme měli nad běžný rámec ve výši 3 mil. Kč stanovený zákonem o advokacii navýšen na 25 mil. Kč). Organizačně i pracovně jinak zůstává vše při stávajících pořádcích - tj. jsme tu pro Vás ve stejném složení: JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons Janulková, Mgr. Verostová, Mgr. Ing. Válek, Mgr. Sheetyová a najdete nás i nadále zejména v Olomouci na adrese Horní lán 1328/6.


24.12.2014

VÁNOČNÍ VOLNO

Vážení klienti, děkujeme Vám za přízeň v letošním roce a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok (k dispozici Vám budeme opět od 5.1.2015).


22.12.2014

Poznámky k rychlosti soudů v listopadu 2014

Vyřízení návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu by mělo být z povahy tohoto nástroje rychlé. Soud musí zkontrolovat, jestli jsou požadavky žalobce smysluplné a mají oporu v jím dodaných listinách a zda-li byl zaplacen soudní poplatek. A dále musí vydat tzv. "EPR" ("elektronický platební rozkaz"). Některým soudům to však místo obvyklých 1-3 měsíců trvá i více než rok, což už je stav, který by zde být neměl. Dále než rok se čeká na vydání EPR u Obvodního soudu v Praze 9 (a to dokonce v nadpoloviční většině věcí!, což je stav, který se naštěstí u žádného dalšího soudu v ČR neopakuje). Šance, že to dlouho potrvá, je dále velká i u OS v Mostě, OS v Ústí nad Labem, OS v Brně a OS v Břeclavi. Dobré výsledky v tomto směru nevykazuje ani Obvodní soud pro Prahu 1, kde platební rozkazy ve více než 1/3 případů vydávají déle než půl roku. Pro naše klienty je většinou dále podstatná délka civilního (sporného) řízení, tj. toho, kam se věc dostává poté, co žalovaný podá proti platebnímu rozkazu odpor, popř. kam spadají věci, v nichž nebylo možno využít elektronický platební rozkaz (např. rozvod, neplatnost výpovědi z prac. poměru, vypořádání společného jmění manželů...). Zde zkoumáme kategorii řízení delších než 7 let (jednoznačná potenciální klientela na odškodné za délku řízení). Největší počet takto dlouhých sporů můžeme najít u OS ve Zlíně (přes 5%), větší množství těchto sporů je dále i u Obvodních soudů pro prahu 3 a 6, OS Strakonice, OS Klatovy, OS Hradec Králové, OS Chrudim, OS Hodonín a OS Přerov. Aktuálně je u soudů v ČR celkem 3.141 věcí (civilních) řešených déle než 7 let. Dílem to budou věci, které čekají na skončení souvisejících konkurzních řízení, ale dílem to budou i věci, které by bylo možno rozhodnout, ale z nějakých důvodů se to (soudům) nedaří. Situaci u jednotlivých soudů sledujeme pravidelně a na tomto místě budeme zveřejňovat výsledky.


9.12.2014

STOP STAV - NOVÍ KLIENTI (do konce roku 2014)

Děkujeme našim klientům za zájem o naše služby v roce 2014. Aktuálně již máme do konce roku plnou kapacitu (výjimkou je jen agenda odškodňování za průtahy). Nové klienty prosíme, aby nás kontaktovali po 5.1.2015, kdy již budeme opět k dispozici.


23.11.2014

Laik se diví, odborník žasne

V rozhodnutích soudu se občas setkáváme s výroky, které máme chuť křičet do světa ..... Např. jsme řešili případ klientky, u níž soud pochybil tak, že po podání žaloby spis založil do spisovny (nevyřešený) a přišel na to až po 7-mi letech k urgenci klientky. V řízení o odškodnění za nepřiměřenou délku soudního řízení jsme se dočetli "výborný" argument: .....postup řízení byl plynulý s výjimkou jednoho průtahu.... (odškodné však ve výsledku přiznáno bylo).


8.9.2014

podvodné faktury domena.cz - IGNUM

Bohužel můžeme potvrdit existenci další vlny podvodných faktur - tentokrát za doménové služby.


4.8.2014

Délka řízení u jednotlivých soudů - nejhůř je na Jižní Moravě

Z aktuálních dat Ministerstva spravedlnosti ČR za květen 2014 se jednoznačně potvrzují zkušenosti naší kanceláře, že soudy v Jihomoravském kraji jsou v agendě civilního řízení nejpomalejší v ČR. Konkrétně v kategorii sporů delších než 7 let je v tomto kraji 849 věcí, když pro srovnání, ve zbytku ČR je to "jen" 2.390 obdobných kauz. Jihomoravský kraj je jednoznačným negativním lídrem i v kategorii sporů v délce 3 až 5 let (a to s 2.157 spory, když na zbývající část republiky připadá 6.677 sporů v této skupině). Pokud jde o jednotlivé soudy, pak statisticky nejhorší je situace u Okresního soudu ve Zlíně, následující soudy v Jihlavě, Kroměříži a Břeclavi. Data k tomu, zda-li je z těchto okresů i největší množství žadatelů o odškodnění, nejsou veřejně dostupná. Soudě podle naší praxe, tak nikoliv, u nás "vedou" klienti od Uherského Hradiště.


15.7.2014

Podvodný e-mail jménem exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška i u nás - podali jsme trestní oznámení

Již i nám dorazil podvodný e-mail žádající nás jménem soudního (=soukromého) exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška o úhradu částky 18.997,- Kč. E-mail se na první pohled tváří celkem věrohodně, je psán bez gramatických chyb atd. Zásadní však je, že exekutor se na dlužníka nikdy neobrací e-mailem, ale výhradně buď písemně nebo prostřednictvím datové schránky a u e-mailu neodpovídá ani odesílající e-mailová adresa. Pro laika však považujeme e-mail za poměrně nebezpečný. Podali jsme tak trestní oznámení na neznámého pachatele. Více na http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/342296-strasi-lidi-dluhy-a-sami-vydelavaji-velke-penize-nova-vlna-podvodu-je-tady.html. NEPLAŤTE, NEOTVÍREJTE PŘÍLOHY.


9.7.2014

Několik poznámek ke včerejšímu článku MF Dnes: "Justice loni poškodila tisíc lidí" a "Nejčastější odškodné: pomalý soud"

K oblíbenému tématu naší práce - odškodnému za chyby justice - se včera (8.7.2014) věnovala MF Dnes - http://zpravy.idnes.cz/odskodneni-za-justicni-omyly-djx-/domaci.aspx?c=A140707_220228_domaci_mlb. Článek je zajímavý, ale zasloužil by si několik upřesnění.


3.7.2014

Novela advokátního tarifu

Dne 1.7.2014 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).


19.5.2014

Zkušenosti s odškodňováním za chyby v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí

Jsme mile překvapeni přístupem MPSV k odškodňování za chyby v rezortu práce a sociálních věcí. V naší konkrétní kauze se jednalo o to, že opravný prostředek proti rozhodnutí v rezortu tohoto ministerstva byl při předávání mezi úřady "ztracen" a nevyřízen zůstal i přes urgence po dobu několika let. K naší žádosti o odškodné se k tomuto faktu MPSV postavilo "čelem" a nejenže chybu uznalo a omluvilo se, navíc poskytlo klientovi i peněžité odškodné (v plné požadované výši). Po zkušenostech s odškodňováním v rezortu Ministerstva spravedlnosti je to pro nás příjemným překvapením (zde jsme se na podobný případ, kdy spis byl na 7 let mylně uložen do spisovny soudu, mohli dočíst např. "že ve věci byl pouze jediný průtah, jinak byl postup soudu plynulý"...).


19.5.2014

Výsledky trestního oznámení na e-shop www.chiptel.cz

V dalším postupu proti e-shopu www.chiptel.cz nepokračujeme. Po trestním oznámení jsme zjistili další informace, a to v tom směru, že provozovatel je jen "laxní", tj. má i spokojené zákazníky, leč komunikuje snad pouze dopoledne, dodává se zpožděním, nekoresponduje, že něco není atd. Na předžalobní výzvu v naší konkrétní věci provozovatel e-shopu písemně nereagoval, ale platbu vrátil. Web www.chiptel.cz prý dále nepokračuje. Podnikání bylo přesměrováno na jiné stránky.


12.5.2014

Tabulka výše výživného

Často se nás ptáte, kde najdete tabulky pro výši výživného. Jsou dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Tyto tabulky jsou však pro soudy pouhým doporučením, tj. soud v každém jednotlivém případě postupuje dle své úvahy.


5.5.2014

zkušenosti s Evropským Centrem Odškodného s.r.o.

Můžeme potvrdit negativní zkušenosti s činností Evropského Centra Odškodného s.r.o. (EvCO), které jsou popsány na internetu - http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/hyenismus-firmy-vydelavaji-statisice-na-obetech-dopravnich-nehod.html či http://www.emimino.cz/diskuse/evropske-centrum-odskodneho-181977/ - když tato společnost za klienty vyřizuje pouze administrativu ve vztahu k pojišťovně (povinné ručení viníka dopravní nehody). I naše klientka má negativní zkušenost s tím, že tato společností jí zadržuje pojišťovnou vyplacené odškodné od října 2013, přičemž uvedená společnost komunikuje velmi neuspokojivě. To vše za jimi účtovanou odměnu ve výši 30% + DPH (podle info na internetu někdy i více), kterou považujeme za rozpornou se zákonem ( pro srovnání: advokát si může sjednat odměnu "pouze" do výše 25% z klientovi získané částky).


11.4.2014

Podáno trestní oznámení na provozovatele e-shopu www.chiptel.cz

Aktuálně jsme narazili na podvodný e-shop s doplňky pro mobilní telefony www.chiptel.cz a podali jsme trestní oznámení pro podvod. Vzhledem k tomu, že podle internetových diskuzí je podvedených velké množství, doporučujeme všem, aby o své zkušenosti informovali Okresní státní zastupitelství v Kolíně - podatelna@osz.kol.justice.cz. Mimochodem, stejná osoba, která je uvedena jako provozovatel uvedeného webu, podvodně vystupovala na Aukru. Nyní je za "staronovými" stránkami www.vseprotelefon.cz (zde je právnická osoba, ale její společník a jednatel je týž).


12.3.2014

Nový vývoj v kauze (nezl.) M vs. Česká republika – o odškodné za trestní stíhání, které skončilo zproštěním

V sekci významné případy jsme doplnili nový vývoj v kauze (nezl.) M vs. Česká republika – o odškodné za trestní stíhání, které skončilo zproštěním. Aktuálně je patrná tendence, že stát nemá vůli odškodňovat osoby, které byly vystaveny neoprávněně trestnímu stíhání. Tento přístup považujeme za odporující zásadám právního státu (připravujeme tak další opravné prostředky).


5.3.2014

NEPLATNÉ ROZHODČÍ DOLOŽKY – ŠANCE NA ZASTAVENÍ EXEKUCE

Aktuálně zastupujeme jednoho z mnoha spotřebitelů, kteří uzavřeli spotřebitelskou smlouvu, často např. smlouvu o úvěru se společností, která do svých obchodních podmínek připojila rozhodčí doložku a tím vyloučila možnost řízení před soudem. Spotřebitel se tak při nedodržení povinnosti pravidelně splácet úvěr dostává do nevýhodné situace, kdy je vydán rozhodčí nález na částku značně převyšující původní dluh díky nákladům rozhodčího řízení a tento nález se stává platným titulem pro exekuci na majetek spotřebitele. Pokud již jste ve fázi, kdy je s Vámi vedeno exekuční řízení, nemusíte hned zoufat. Podle přelomového rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci č.j. 75Co 433/2012-85 ze dne 29.5.2013 se ještě můžete bránit, i když jste v předchozích řízeních nenamítli neplatnost rozhodčí doložky. Pokud totiž doložka neobsahuje jméno rozhodce nebo způsob jeho ustanovení a pouze odkazuje na rozhodčí řád společnosti, která nález vydala, pak je absolutně neplatná a rozhodčí nález taktéž. V případě, že ve své spotřebitelské smlouvě takové ujednání najdete, můžete se obrátit na soud, který původně exekuci nařídil, s návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí. S řádnou formulací podání Vám rádi pomůžeme.


2.1.2014

AKTUALIZACE TEXTŮ NA WEBU

Připravujeme pro Vás aktualizaci našich textů na webu (NOZ a související zákony). Změny NOZ se netýkají odškodňování za průtahy či nezákonná rozhodnutí ani mediací.


16.12.2013

STOP STAV - NOVÍ KLIENTI (do konce roku 2013)

Pro naše stávající klienty pracujeme i mezi svátky a i o víkendech (kvůli daňovým dopadům, které nastanou od 1.1.2014), novou klientelu ale z kapacitních důvodů do 6.1.2014 nepřijímáme (omlouváme se, ale nejsme schopni nabídnout žádné termíny, a to ani pro akutní případy).


23.10.2013

Odvody z úroků k dlužné mzdě zaměstnance

Aktuálně jsme narazili na zajímavý problém s nesmyslným postupem v případě u úroku z prodlení z dlužné mzdy. Úrok z prodlení se v tomto případě chová velmi zvláštně a je výrazně nižší nežli úrok z jakýchkoliv jiných dluhů. Zaměstnanec je tak výrazně znevýhodněn.


10.10.2013

Zákonné opatření Senátu - poprvé v historii ČR

Na své včerejší schůzi Senát ČR přijal první zákonné opatření v historii ČR. To se týká daně při převodu nemovitostí. Oproti předchozímu návrhu by koncepce úhrady daně z nabytí nemovitých věcí měla zůstat podobná současné právní úpravě a k její úhradě bude v první řadě zavázán prodávající.


9.10.2013

Nová členka našeho týmu

Počínaje příštím týdnem jsme připraveni i na klienty hovořící francouzsky, arabsky a hebrejsky, protože novým členem našeho týmu se stala sl. Natalie Sheetyová (více v profilu).


13.8.2013

Novinky v daňovém právu

Od 1.1.2014 dojde k výrazné změně v úpravě daní z převodu nemovitostí - nově se bude jednat o daň z nabytí nemovitostí. V souvislosti s tím, že daň dědická a daň darovací budou s účinnosti od 1.1.2014 upraveny v rámci zákona daních z příjmů, byl připraven a Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení dne 8.8.2013 schválen vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitostí. Podrobnosti se již brzy dočtete na našem webu.


12.7.2013

Další zapsaná mediátorka

Mgr. Kateřina Verostová se po JUDr. Janě Kašpárkové a JUDr. Petře Vons Janulkové stala další mediátorkou zapsanou do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR (zapsaná mediátorka dle zákona č. 202/2012 Sb., k 12.7.2013 zapsáno celkem 53 mediátorů).


28.6.2013

Slavnostní otevření nové kanceláře

Dne 28.6.2013 otevíráme naši novou kancelář na adrese Horní lán 1328/6, Olomouc v komplexu EG CENTRUM - centrum služeb a nákupů. Přijďte se podívat do našich nových prostor a zapojit se do zajímavých soutěží o ceny.


29.5.2013

Zápis do seznamu mediátorů

JUDr. Jana Kašpárková a JUDr. Petra Vons Janulková byly zapsány do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR a jsou tedy oprávněny vykonávat činnost zapsaných mediátorů v souladu se zákonem č. 202/2012 Sb.


14.5.2013

ODPUŠTĚNÍ SOUDNÍCH POPLATKŮ V SOUVISLOSTI S AMNESTIÍ Z 1.1.2013

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila návrh novely zákona o soudních poplatcích, díky níž poškození, kteří uplatňovali nárok na náhradu škody v trestním řízení, které bylo v důsledku amnestie zastaveno a oni tak budou nuceni obrátit se na řízení civilní, nebudou muset v tomto následném civilním řízení hradit soudní poplatek. Toto osvobození od soudních poplatků se bude vztahovat i na poškozené, kteří žalobu již podali a soudní poplatek zaplatili. V takovém případě jim soud již zaplacený soudní poplatek vrátí. Výhoda osvobození od soudních poplatků by se měla vztahovat na všechny poškozené, kteří uplatnili nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu amnestijního rozhodnutí prezidenta republiky, tj. nejen na poškozené, na které měla negativní dopad amnestie z 1.1.2013, ale i na jakékoliv případné budoucí poškozené. Nyní putuje novela zákona o soudních poplatcích do Senátu.


22.4.2013

VZRŮSTÁ POČET POŠKOZENÝCH SPOLEČNOSTÍ G-Trans Group s.r.o.

POZOR! V poslední době se nám hromadí klienti poškození společností G -Trans Group s.r.o., kdy jim tato společnost nezaplatila odebrané zboží, případně provedenou dopravu. Z veřejně dostupných informací jsme zjistili, že na tuto společnost, příp. jejího jednatele, bylo podáno již několik trestních oznámení, když její aktivity jsou přinejmenším podezřelé. Pokud jste i vy byli podvedeni touto společností, máte možnost podat trestní oznámení a připojit se jako poškozený se svým nárokem na náhradu vzniklé škody do trestního řízení. Vzor jednoduchého trestního oznámení najdete na našich webových stránkách na konci sekce Odškodnění - odškodnění obětí trestných činů. Pokud budete chtít s podáním trestního oznámení poradit, jsme vám k dispozici.


17.4.2013

Bude kupující mít povinnost platit daň při převodu nemovitosti?

Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí od 1.1.2014 patrně doznají zásadních změn. Toto dojednala vláda na své dnešní schůzi spolu s dalšími plánovanými daňovými změnami ve vazbě na nový občanský zákoník, jehož účinnost nastane dne 1.1.2014. Současný zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí bude nahrazen novým zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí. Daň dědická a darovací budou dále řešeny jen v rámci zákona o dani z příjmu. V případě dědictví a darů by měla zůstat ve výsledku zachována stávající osvobození. U převodu nemovitostí dojde k nejvýznamnějším změnám.


14.4.2013

K možnosti žádat odškodné za průtahy v dosud neskončených řízeních

V pátek 12.4.2013 jsme narazili v médiích na zprávu o tom, že Nejvyšší soud ČR se vyslovil nově tak, že nelze žádat odškodné za dlouhá soudní řízení u dosud neskončených věcí, byť toto bylo dosavadní soudní praxí běžně přiznáváno. Pátrali jsme po "zdroji" této informace a zjistili pro Vás podrobnosti.


6.2.2013

Na obzoru je nový zákon o obětech trestných činů

Na obzoru je nový zákon o obětech trestných činů (schválen Senátem, čeká na podpis prezidenta). V případech, kdy došlo k poškození na zdraví budou moci pozůstalí nově získat od státu až 200.000,- Kč, Samotná oběť trestného činu může nově získat od státu částku až 50.000,- Kč.


17.1.2013

Na odškodném za délku soudního řízení jsme v roce 2013 již pro klienty získali přes 230 tis. Kč odškodného

Na odškodném za délku soudního řízení jsme v roce 2013 již pro klienty získali přes 230 tis. Kč odškodného


5.1.2013

Poškození dotčení zastavením trestního stíhání amnestií prezidenta republiky z 1.1.2013 – žádejte odškodné!

Poškození, kteří se s nárokem o náhradu škody řádně přihlásili do trestního řízení, které svojí amnestií zastavil prezident, mohou chtít po státu náhradu za nepřiměřenou délku soudního řízení (mimo to mohou dále požadovat škodu přímo po pachateli, ale již jen v civilním řízení, což má smysl jen v těch případech, kdy je „z čeho platit“). Na podání žádosti o odškodnění mají 6 měsíců od ukončení trestního stíhání pro amnestii. Po této lhůtě jim nárok na odškodné zaniká (pokud se nebudou domáhat náhrady škody v civilním řízení). Výhodou této cesty je, že mohou získat nějaké peníze přímo od státu. Nevýhodou je to, že stát se určitě pokusí nárok krátit s odůvodněním „že řízení bylo složité“ (což je dosti nefér, protože toto amnestie nezohledňovala). Získání jiného odškodného (návrh TOP09) by vyžadoval změnu zákona.


3.1.2013

Prezidentova amnestie přináší značnou komplikaci poškozeným dotčeným zastavením trestního stíhání

Poškození, kteří se s nárokem o náhradu škody řádně přihlásili do trestního řízení, které svojí amnestií zastavil prezident, se nachází v obtížné situaci. Dále je již jen na jejich aktivitě, zda-li se jim podaří získat náhradu způsobené škody. Stát jim s tím již příliš nepomůže (dokonce se na tyto poškozené nevztahuje ani osvobození od soudních poplatků, které mají poškození, kteří byli se svým nárokem odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních). Ve stávající situaci si musí poškození zvážit, zda-li je zde potenciálně jaký majetek, z něhož jim může být škoda uhrazena.


5.12.2012

Zákonnosti přijetí osob zbavených způsobilosti k právním úkonům

Od 1.1.2013 opatrovník osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům již nemůže dávat souhlas s umístěním opatrovance do ústavu zdravotnické péče (tj. o zákonnosti přijetí osob zbavených způsobilosti k právním úkonům do nemocnice bude vždy muset probíhat detenční řízení dle § 191a a násl. OSŘ – viz z. 396/2012 Sb.). Shodně je tato myšlenka vyjádřena i v rozhodnutí ESLP ve věci Sýkora proti České republice.


4.12.2012

Změny v občanském soudním řádu

Od 1.1.2013 dochází k významnějším změnám v občanském soudním řádu (nov. z. 397/2012, 404/2012 Sb.). Před podáním žaloby tak nově bude muset být dlužník vyzván nejméně 7 dní předem k plnění (jinak nebudou žalobci, který bude ve sporu úspěšný) přiznány náklady soudního řízení (nový § 142a OSŘ). V řízeních zahájených před 1.1.2013 se toto pravidlo neuplatní.


3.12.2012

Změny v poplatků u katastrálních úřadů

V poslední době se setkáváme s opakovanými dotazy klientů na změny v poplatků u katastrálních úřadů od 1.1.2013 (vklady vlastnického práva či jiných práv – např. u darovacích smluv, kupních smluv…). Prohledali jsme tedy novinky ve sbírce zákonů a potvrzujeme, že ke dnešnímu dni není uzákoněno žádné zvýšení tohoto poplatku (aktuální výše 1.000,- Kč by tak měla platit i od 1.1.2013, poplatek je upraven zákonem 634/2004 Sb., Sazebník – položka 120).


Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz