Významné případy - M. Ch. vs. Česká republika – odškodné za vazbu

Má ten, kdo byl ve vazbě (kterou si nezavinil) a následně byl obvinění zproštěn, nárok na náhradu nemajetkové újmy za omezení osobní vazbou v penězích? Pokud ano, v jaké výši?

M. Ch. byl ve vazbě od 14.3.2007 do 27.7.2007 a požadoval odškodné ve výši 500,- Kč / 1 den vazby Se žádostí k Ministerstvu spravedlnosti ČR dle z. 82/1998 Sb. nebyl úspěšný. Ani soud prvního stupně mu nárok na peněžité odškodné nepřiznal (a to s odůvodněním, že M.Ch. byl již v minulosti trestně stíhán a tak „se mu až tak zásadní újma pobytem ve vazbě nestala“). Až odvolací soud v přelomovém rozhodnutí (Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci č.j. 69Co 205/2009-113 ze dne 20.8.2009) dospěl k závěru, že „žalobce byl pobytem ve vazbě omezen na osobní svobodě, přičemž právo na osobní svobodu je jedno ze základních práv chráněných Listinou základních práv a svobod (článek 8), a ani odkaz na dosavadní způsob života žalobce nemůže vést k závěru, že by způsobenou nemajetkovou újmu vzniklou omezením na jeho osobní svobodě bylo možno odčinit toliko konstatováním porušení práva“. Soud dále dospěl k závěru, že žalobci M.Ch. je třeba přiznat peněžité zadostiučinění, a to v podstatě v té nejzákladnější výměře s ohledem na skutečnost, že žalobce netvrdil, že by vzetí do vazby nějakým závažnějším způsobem (mimo samotného omezení na svobodě) narušilo jeho život, jeho vazby sociální, ohrozilo pozici v zaměstnání apod., když byl evidován na úřadu práce, bydlel v azylovém domě a pobíral hmotné zabezpečení. Tuto základní výměru přiměřeného zadostiučinění dle § 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. krajský soud ocenil na částku 300 Kč za den, což za 135 dnů vazby činilo 40.500 Kč.

Uvedené rozhodnutí KS v Ostravě, pobočka Olomouci bylo průlomové v tom směru, že se jednalo patrně o první případ svého druhu, kdy bylo takovéto zadostiučinění za nemajetkovou újmu žalováno a přisouzeno. Nejvyšší soud ČR v této věci nerozhodoval z toho důvodu, že dovolání nepodala ani jedna ze stran. Nejvyšší soud se touto problematikou zabýval až následně. V současné době je již k dispozici rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z 31.5.2012, v němž se NS ČR vyjádřil tak, že základní rozmezí pro odškodnění za den strávený ve vazbě se má pohybovat v rozmezí 500 – 1500,- Kč.

podrobněji publikováno v Trestněprávní revue č. 12/2009, Zadostiučinění za omezení osobní svobody vazbou

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz