Úvodní slovo

V advokátní kanceláři aktuálně působí 3 advokátky, JUDr. Jana Kašpárková, JUDr. Petra Vons JanulkováMgr. Kateřina Verostová, LL.M. a tým advokátních koncipientů a asistentů. Na základě smluv připravených naší kanceláří byly v roce 2015 převedeny nemovitosti v hodnotě přesahující 150 mil. Kč. Významná část převodů byla zajištěna naší úschovou. Další doménou advokátní kanceláře je oblast odškodňování za nepřiměřenou délku soudních řízení (resp. odškodnění za průtahy) či za nezákonná rozhodnutí. V této kategorii patříme mezi průkopníky i tvůrce judikatury a pracujeme pro klientelu z celé ČR.

> Více informací

Aktuality

Sledujeme úpadek Arca Investments a.s. a stávající stav považujeme za velmi zvláštní. První insolvenční návrh v ČR podal cca před rokem (září 2020) IFIS - Investiční fond. Řízení je vedeno jako zastavené a aktuálně je "živé" řízení k věřitelskému insolvenčnímu návrhu (tj. Arca sama na sebe) z ledna 2021. Dne 11.5.2021 byl na Arca prohlášen v ČR úpadek a rozhodnuto o místním insolvenčním řízení (tj. toliko s účinky pro Českou republiku a majetek zde se nacházející). Na Slovensku je vedeno řízení patrně toliko k návrhu spol. RYG Investments s. r. o. (za kterou vystupuje p. Krúpa), a to od 14.6.2021. Dosud bez pokroku ve věci, když původní nařízené jednání na 23.8.2021 bylo bez bližšího odůvodnění na poslední chvíli zrušeno. Řízení na SK je vedeno jako přerušené (důvod není uveden, opravný prostředek není možný a důsledky "přerušení" budeme dále zkoumat). V ČR je ze zápisů v insolvenčním rejstříku jednoznačně vidět, že pánové Velič a Krúpa proti sobě vedou otevřenou válku (viz např. citace z interní komunikace v https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=48374889). Vzhledem k vydanému předběžnému opatření a údajům v návrhu na jeho vydání lze očekávat, že řešení finančních toků ve společnosti bude složité a výsledky zpětného pohledu na transakce mohou být velmi zajímavé. Vzhledem k tomu, že se v médiích hovoří o této kauze jako o krachu dvacetiletí, tak bychom očekávali, že by do věci mohlo ingerovat i státní zastupitelství, nicméně k jeho vstupu do kauzy dosud nedošlo.

> Celá novinka

Řešili jsme pro klienta nabídku odprodeje pozemků - a to v situaci, kdy byl klient osloven nabídkou Národního zemědělského fondu ("za uvedené pozemky Vám chceme nabídnout....). Nabídka neobsahovala žádné přesnější údaje - vyjma telefonního a e-mailového spojení na pracovníka "fondu", pozemky byly definovány toliko kat. územím. Lustrací v obchodním rejstříku bylo zjištěno, že zájemce o pozemky je Národní zemědělský fond s.r.o. se sídlem v Praze, založeno v 03/2020, základní kapitál 60 tis. Kč. Název je tak poněkud matoucí (hrozba záměny např. se Státním zemědělským intervenčním fondem či Pozemkovým fondem ČR, event. možnost vyvolání mylného dojmu, že jde o fond, který v rámci ČR odkupuje zemědělskou půdu...). Z lustrace na internetu jsme dohledali zkušenosti dříve oslovených majitelů půdy, kteří uváděli, že při reakci na dopis jim byla nabídnuta podstatně nižší cena. Tuto praxi můžeme i v případě dotyčného klienta potvrdit. Oproti původní ceně uvedené v nabídce se jednalo o snížení ceny cca 30%. Při odmítnutí takové částky bylo dále nabízeno zprostředkování prodeje nemovitosti. Toto jsme již dále nezkoušeli a se spol. nemáme realizovaný žádný kontrakt. Firma byla upozorněna na to, že její jednání může být hodnoceno jako neseriózní. Pokud jde o cenu, tak v případě prvého klienta byl oslovovací dopis na cenu na horní hranici tržní ceny, další klient dnes předložil cenu extrémně nízkou (byl mu nabídnut odkup pozemků, které jsou formálně ornou půdou, fakticky jde o stavební parcely, což je vidět i v katastru).

> Celá novinka

Vážení klienti, po dobu tzv. tvrdého lockdownu nejsou stanovena pravidla pro průběh mediací. Vzhledem k tomu, že se setkání se zaps. mediátorem probíhají zpravidla za osobní přítomnosti více osob v uzavřeném prostoru, máme za to, že vzhledem k epidemiologickému riziku v současné době není rozumné je konat. Již dohodnuté termíny mediací tak rušíme (strany budou jmenovitě obeslány) a nové termíny nabízíme až na duben 2021. Pokud strany projeví zájem o setkání s mediátorem či vlastní mediaci on-line formou, tak na to jsme připraveni a v tomto modu máme v úmyslu fungovat i v měsíci březnu 2021. Přejeme všem pevné nervy!

> Celá novinka
Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz