Nemovitosti - Vypořádání spoluvlastnictví

  • vypořádání spoluvlastnictví - způsoby
  • sepis dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví již od 4.000,- Kč vč. DPH
  • zastoupení v soudním řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

 

Vypořádání spoluvlastnictví - úvod

V případě, že určitou věc (především nemovitost) vlastní více osob, mnohdy se postupem času pro některého ze spoluvlastníků tato situace stane nevyhovující (nejčastěji pro odlišnost názorů na nakládání se společnou věcí). Zákon poskytuje spoluvlastníkům dvě možnosti ukončení jejich spoluvlastnického vztahu z jejich vůle (o způsobech zániku spoluvlastnictví, k nimž dochází „automaticky“ ze zákona, se blíže nezmiňujeme), jimiž jsou zrušení spoluvlastnictví dohodou či rozhodnutím soudu.

 

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví dohodou

Pro všechny spoluvlastníky je bezesporu nejpříznivější (a to nejen ve sféře majetkové, ale také co se týče budoucích vztahů mezi nimi), pokud se jim ohledně dalšího nakládání se společnou věcí, podaří dosáhnout dohody (nejčastěji se setkáváme s případy, že si věc „nechá“ jeden ze spoluvlastníků a ostatní spoluvlastníky „vyplatí“, tedy nahradí jim hodnotu jejich spoluvlastnického podílu na věci formou dohodnuté finanční kompenzace).

Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví může být, co se týče způsobu vypořádání, formulována v podstatě libovolně. Zákon chápe tuto formu zrušení spoluvastnického vztahu jako prioritní, proto zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nastoupí, až nedohodnou-li se spoluvlastníci jinak.  Zákon má však tři specifické požadavky, které by spoluvlastníci měli při tvorbě dohody mít na paměti. Prvním z nich je to požadavek písemné formy (§ 1141 NOZ) dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci (u movitých věcí se spoluvlastníci mohou na vypořádání dohodnout i ústně). Pro posílení jistoty stran, že to, co si mezi sebou dohodnou ústně, bude prokazatelně platit, stanoví zákon (§ 1149 NOZ) jako svůj další požadavek, povinnost každého ze spoluvlastníků vydat ostatním spoluvlastníkům na jejich žádost písemné potvrzení o tom, jak se mezi sebou vypořádali (tento požadavek je namístě v případě, kdy dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nebyla sepsána písemně a neexistuje tedy žádný relevantní důkaz pro případ budoucích rozporů). Dále zákon vyžaduje, aby součástí dohdoy bylo ujednání o způsobu vypořádání.

Zejména v případě tvorby dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti doporučujeme obrátit se raději na odborníka z řad advokátů. Dohoda musí být formulována precizním způsobem a v případě jejího sepisu svépomocí riskují strany zamítnutí návrhu na vklad ze strany katastru nemovitostí (a kromě ztráty času a energie při tvorbě nové dohody to pro ně následně znamená také ztráty finanční za opětovnou úhradu správního poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí). Naše advokátní kancelář má letité zkušenosti s rušením a nejrůznějšími variantami vypořádání spoluvlastnictví a rádi Vám v této oblasti poskytneme potřebné rady (např. v případě, že budete váhat mezi několika možnostmi vypořádání) a dohodu pro Vás připravíme.

Často bývá pro spoluvlastníky velice obtížné najít způsob vypořádání, který bude vyhovovat každému z nich. Pokud se stranám nepodaří dohodnout bez „cizí pomoci“, doporučujeme spoluvlastníkům obrátit se (dříve než podají návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k soudu) na některého z certifikovaných mediátorů, aby jim pomohl nalézt řešení, které bude pro všechny strany akceptovatelné (mediační služby poskytuje také naše kancelář).

 

Ceník

sepis dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (v případě nemovitosti také zajištění návrhu na vklad do katastru nemovitostí) – cen se odvíjí od hodnoty společné věci

  • hodnota do 2.000.000,- Kč – 4.000,- Kč vč. DPH
  • hodnota od 2.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč – 6.000,- Kč vč. DPH
  • hodnota nad 5.000.000,- Kč – individuální cena

 

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudním rozhodnutím

Ani v situaci, kdy se mezi stranami nepodaří dosáhnout dohody o způsobu vypořádání spoluvlastnictví, není přípustné „nutit“ spoluvlastníky, aby setrvávali ve spoluvlastnickém vztahu. Z tohoto důvodu zákon dává každému ze spoluvlastníků možnost obrátit se na soud s návrhem na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Občanský zákoník stanoví způsoby, jakými může soud o podaném návrhu rozhodnout. Nejprve zkoumá, zda je věc možno mezi jednotlivé spoluvlastníky rozdělit (to se stává spíše ve výjimečných případech), jestliže toto možné není (např. nemovitost není možno „rozparcelovat“ na jednotlivé části apod.), přikáže soud věc za náhradu některému ze spoluvlastníků (k určení konkrétní výše náhrady si soud většinou nechává zpracovat znalecký posudek na hodnotu věci). Pokud žádný ze spoluvlastníků nechce věc do svého výlučného vlastnictví (příp. pro něj není akceptovatelná povinnost nahradit ostatním spoluvlastníkům hodnotu jejich spoluvlastnického podílu), soud rozhodne o prodeji věci a rozdělení výtěžku z prodeje mezi jednotlivé spoluvlastníky.

V rámci soudního řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví Vám nabízíme právní zastoupení. Jedná se mnohdy o velice komplikovaná řízení s různorodou právní argumentací stran (soud při svém rozhodování přihlíží k mnoha faktorům, jakými jsou např. majetkové poměry či věk jednotlivých spoluvlastníků). Ceny našich služeb v rámci zastoupení v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví se odvíjí od hodnoty společné věci, o které bude v rámci soudního řízení rozhodováno a počtu námi učiněných úkonů (např. účast na soudním jednání, podávání návrhů a opravných prostředků apod.).

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz