Ostatní služby - Obhajoba v trestním řízení

 • advokát
 • obhájce
 • trestní stíhání
 • sdělení obvinění
 • podání vysvětlení

1. Úvodem

Naše advokátní kancelář poskytuje rovněž služby v oblasti obhajoby obviněných v trestním řízení. Ke klientům přistupujeme vždy individuálně a s plným nasazením, neboť kvalitní vztah mezi klientem a obhájcem je pro úspěch v trestním řízení velmi důležitý.

Obhajoba může být v trestním řízení vykonávána jen advokátem, a to buď na základě udělení plné moci nebo ustanovení soudem v případech zákonem stanovené nutné obhajoby. Pro volbu obhájce neplatí žádná omezení, obviněný si může svobodně zvolit advokáta podle vlastního výběru, a to i v případě, že mu již byl advokát ustanoven orgány činnými v trestním řízení. Obviněný má dokonce možnost, aby jej zastupovalo advokátů více (jen si pak musí určit, kterému z nich se má oficiálně doručovat).

Advokátky JUDr. Jana Kašpárková a JUDr. Petra Vons Janulková jsou zapsány v seznamu vedeném Okresním soudem v Olomouci jakožto advokátky poskytující právní služby i v případech tzv. nutné obhajoby (tzv. zastupování „ex offo“).

2. Co všechno Vám můžeme nabídnout

Hlavním úkolem obhájce je poskytovat právní pomoc obviněnému tak, aby byla šetřena veškerá jeho práva v trestním řízení a byly objasněny veškeré okolnosti, které obviněného zbavují viny nebo ji alespoň značně oslabují. Advokát by měl v trestním řízení zejména dbát na to, aby všechny orgány činné v trestním řízení postupovaly v souladu s předpisy trestního práva.

V oblasti trestní obhajoby:

 • analyzujeme Vaše postavení,
 • připravíme a vypracujeme pro Vás strategii obhajoby včetně právního rozboru věci,
 • vyhledáváme a poskytujeme klientům veškeré právní prostředky k jejich obhajobě, vyhledáváme a napadáme procesní vady řízení, vyhledáváme důkazy svědčící ve prospěch obhajoby,
 • dokážeme zajistit vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření.

  Obhajobu poskytujeme ve všech odvětvích trestního práva. Zabýváme se rovněž problematikou mladistvých v trestním řízení, trestní odpovědností právnických osob dle z.č. 418/2011 Sb., vazbou a výkonem trestu.

Doporučujeme zvolit si obhájce již před prvním kontaktem s orgány činnými v trestním řízení, a to již v případě, že jdete podat pouze tzv. "vysvětlení", neboť i pouhé dostavení se k policii za účelem podání vysvětlení je zásadním úkonem z pohledu budoucího vývoje trestního řízení (protože pokud jednou něco řeknete, už se to těžko bere zpět).

V rámci obhajoby poskytujeme zejména tyto služby:

 • Konzultace a sepis trestních oznámení
 • Vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
 • Zastupování obviněných v přípravném řízení
 • Obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • Sepis řádných a mimořádných opravných prostředků (dovolání, stížnost pro porušení zákona, návrh na povolení obnovy řízení), vč. ústavních stížností
 • Návrhy na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, vč. zastoupení v tomto řízení
 • Návrhy na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu u ostatních trestů, vč. zastoupení v tomto řízení
 • Mediace a alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • Uplatňování náhrady škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání.

Pro naše klienty (vč. korporátních) pak poskytujeme právní rozbor trestněprávních dopadů jejich podnikatelské činnosti, neboť vzhledem ke složitosti českého právního řádu je velice snadné dopustit se protiprávního jednání bez záměru jednat protiprávně (zde se jedná např. o daňové trestné činy, úvěrové podvody, porušování povinností při správě cizího majetku, zvýhodňování věřitele a další). V této souvislosti je třeba zmínit relativně nový zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob (účinnost od 1.1.2012). Máme za to, že lépe je již předem učinit taková opatření, aby bylo vždy zřejmé, že podnikatel učinil vše pro to, aby jeho jednání nemohlo být kvalifikováno jako protiprávní.

3. Ceník

Ceny za právní služby závisí na požadovaném typu právní služby, její celkové složitosti a časové náročnosti, a to při zohlednění požadavků klienta a částečně i jeho možností.

V prvé řadě pracujeme za ceny s klientem sjednané, základní metodou určení ceny je hodinová sazba, která u nás činí 2.500,- Kč/hod. vč. DPH.

V trestních věcech však velice často dochází k situacím, kdy se s klientem dohodneme na užití tzv. advokátního tarifu (vyhláška 177/1996 Sb.), kdy způsob výpočtu odměny advokáta je v tomto předpise pevně stanoven (počet úkonů právní služby x cena za 1 úkon právní služby dle příslušných ustanovení advokátního tarifu) – viz tabulka níže:

TRESTNĚPRÁVNÍ PŘÍPADY CENA ZA 1 ÚKON PRÁVNÍ SLUŽBY
obhajoba v trestním řízení (horní hranice trestu odnětí svobody nepřevyšuje 1 rok 500,- Kč + DPH
obhajoba v trestním řízení (horní hranice trestu odnětí svobody převyšuje 1 rok, ale nepřevyšuje 5 let) 1.500,- Kč + DPH
obhajoba v trestním řízení (horní hranice trestu odnětí svobody převyšuje pět let, ale nepřevyšuje 10 let) 2.300,- Kč + DPH
obhajoba v trestním řízení (trest odnětí svobody delší než deset let nebo výjimečný trest odnětí svobody) 3.100,- Kč + DPH

V podrobnostech o způsobu výpočtu odměny dle advokátního tarifu viz. ceník.

Př. při zastupování klienta obviněného z trestného činu krádeže dle § 205 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku (tj. např. krádež věci v hodnotě 10 tis. Kč), kdy horní hranice trestu odnětí svobody jsou 2 roky, je cena za 1 úkon právní služby 1 500,- Kč + 300,- Kč režjní paušál + DPH, tj. celkem 2.160,- Kč. Počet úkonů nelze stanovit předem, avšak v trestních kauzách je úkonů obvykle více – v jednodušších kauzách se můžeme pohybovat v rozmezí 5 – 10 úkonů, ve složitějších může být počet úkonů ještě vyšší.

V případě, že by Vaše trestní stíhání skončilo zprošťujícím rozsudkem, dokážeme Vám náklady právního zastoupení v plné výši získat zpět, a to přes odškodnění dle z.č. 82/1998 Sb (zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem).

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz