Odškodnění - Odškodnění za vazbu

ODŠKODNĚNÍ ZA VAZBU A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

 • náhrada ušlého příjmu ve vazbě
 • odškodnění za dobu strávenou ve vazbě
 • náhrada nákladů na obhájce
 • odškodnění psychické újmy způsobené trestním stíháním
 • odškodnění průtahů v trestním řízení
 • odškodnění při zrušení trestních rozhodnutí dovolacím soudem nebo ústavním soudem

1. Úvodem

Odškodnění za nezákonné postupy v oblasti trestního práva upravuje zákon č. 82/1998 Sb. (zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem).

2. Odškodnění za vazbu

U klientů, kteří byli po dobu trestního stíhání ve vazbě, může být dán nárok na:

 • náhradu za ztrátu příjmů po dobu vazby (jedná se o ušlou mzdu nebo jiný prokazatelný příjem, problém bývá u podnikatelů, kdy je nutno ušlý příjem dokazovat posledními daňovými přiznáními, přičemž v případech, kdy se podaří prokázat, že dotyčnému příjem po dobu vazby ušel, ale nepodaří se spolehlivě prokázat jeho výši, pak činí náhrada 170 Kč/den, tj. 5.100,- Kč, což je dost málo)
 • odškodné za psychickou újmu způsobenou omezením osobní svobody. V tomto směru již Nejvyšší soud vytýčil i obecné hranice základního odškodného, které se pohybují mezi 500 – 1500,- Kč/ den vazby. Naše kancelář patřila patrně mezi první, kdo pro klienta toto odškodné dokázal získat (viz významné případy – M.CH.).

3. Odškodnění za trestní řízení u zprošťujících rozsudků

Pokud Vaše trestní stíhání skončilo zproštěním (s výjimkou zproštění pro nepříčetnost a pro zánik trestnosti a trestní stíhání jste si nezavinili), pak můžete mít nárok na:

 • úhradu nákladů účelně vynaložených na obhajobu (na advokáta, event. na znalecké posudky, na jízdné k soudnímu řízení). Náklady je nutno doložit a v případě náhrady odměny advokáta hrozí, že nemusí být celá vynaložená částka shledána nahraditelnou, když s obhájcem si je možno sjednat cenu smluvní (např. 100.000,- Kč za obhajobu v celém trestním stíhání), kdežto pro účely odškodného bude počítáno s odměnou dle vyhlášky 177/1998 Sb., advokátní tarif (odměna mimosmluvní), která podle provedených úkonů právní služby může vyjít na jinou částku. Bude-li takto vypočtená částka nižší, pak patrně bude vyplacena tato nižší částka.
 • úhradu nemajetkové újmy za trestní stíhání (tj. za psychickou újmu, že jste byl trestně stíhán). Toto odškodné je možné teoreticky, prakticky dosud není patrně žádný případ pravomocně judikován. V naší kanceláři máme případ, kdy klientovi bylo přiznáno odškodnění za nemajetkovou újmu, ale rozsudek soudu prvního stupně je aktuálně na přezkumu u odvolacího soudu (viz významné případy – nezl. M).

4. Odškodnění za vykonaný trest

U klientů, kteří byli osvobozeni až např. na základě mimořádných opravných prostředků, kdy trest již z části vykonali, může být dále dán nárok na

 • odškodné za vykonaný trest (jednalo-li se o trest odnětí svobody).

5. Jiná odškodnění

O náhradách lze uvažovat i v některých případech klientů, kteří byli odsouzeni. Jedná se o situace, kdy jejich vazba byla následně označena za nezákonnou (tj. nebyly splněny podmínky vazby) nebo o případy, kdy jim byl špatně spočítán trest a oni ve věznici strávili více, než k čemuž byli odsouzení (tzv. „přeseděli“).

I u trestních řízení (bez ohledu na to, zda-li skončily zproštěním či odsouzením) samozřejmě může být odškodňována nepřiměřená délka soudního řízení (v případě, že skončili odsouzením, je možno kromě peněžitého odškodnění uvažovat i o možnosti snížení trestu coby odškodnění).

6. Ceník

Ceny za právní služby si v případech odškodnění za jiné nesprávné úřední postupy sjednáváme s klienty individuálně.

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz