Odškodnění - Odškodnění za nezákonná rozhodnutí

ODŠKODNĚNÍ – ZA NEZÁKONNÁ ROZHODNUTÍ

  • odškodnění za chyby soudů
  • odškodnění za chyby a průtahy u správních orgánů
  • odškodnění za chyby a průtahy u notářů a exekutorů

1. Úvodem

Kromě odškodnění za nepřiměřeně dlouhá řízení se zabýváme i odškodněními za jiné nesprávné úřední postupy a náhradami škod způsobenými nezákonnými rozhodnutími. Základem právní úpravy je v tomto směru zákon č. 82/1998 Sb. (zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem).

2. Odškodnění v občanskoprávních řízeních

V civilních soudních řízeních v praxi není odškodnění za nesprávné postupy a nezákonná rozhodnutí příliš užíváno (není tedy k tomuto dosud ani judikatura). Níže uvádíme některé případy, kde by bylo možno o odškodnění debatovat (samozřejmě kromě odškodnění za příliš dlouhá soudní řízení):

  • obecné soudy věc rozhodly nesprávně a ústavní soud následně jejich rozhodnutí zrušil. V této situaci lze uvažovat min. o tom, že škodou jsou náklady na právní zastoupení v řízení před ústavním soudem, možné je i odškodnění za další škody.
  • Častou chybou v soudím řízení, kterou by bylo možno odškodnit, jsou situace chybného doručování – např. u osob se shodným jménem a příjmením (někdy bohužel i shodným rodným číslem) může omylem docházet i opakovaně k záměnám osob a exekucím na nesprávnou osobu.
  • Odškodnitelné by také měly být situace, kdy se až v exekučním řízení zjistí, že v „rozsudku se stala nějaká chyba“ a není možno jej tak vykonat (např. povinnost byla soudem uložena „nevymahatelně“, rozhodnutí „není jasné a určité“, takže je ve výsledku „nevykonatelné“).

Naopak, odškodnit nepůjde to, že částka, o níž jste vedli spor, se v mezidobí stala nevymahatelnou (např. proto, že dlužník „odklonil“ svůj majetek nebo na něm uspokojili věřitelé, kteří získali exekuční tituly rychleji). Problém bude v tomto případě zpravidla v tom, že nebude možno dokázat, že postupoval-li by soud řádně, majetek dlužník měl. Pokud byste však toto dokázat byli schopni, odškodnění by získat jít mělo.

Taktéž jsou neodškodnitelné „zmařené investice“, např. soudíte-li se o zaplacení větší částky a tuto jste měli v plánu výhodně investovat, patrně nepochodíte (např. argumentací, kdybych si za ten milion v roce 1996 koupil byt a pronajímal jej, tak bych měl …. a o to jsem přišel). V tomto směru máte po dlužníkovi pouze nárok na zákonný úrok z prodlení a na náhradě škody po státu nic.

3. Odškodnění ve správních věcech

Při výkonu státní správy taktéž v praxi dochází k řadě nesprávných úředních postupů a k vydávání nezákonných rozhodnutí. Pokud však jde o odškodňování za tyto chyby státní správy, pak ani zde není dosud dostupná žádná judikatura. Každý případ tak bude nutno posuzovat individuálně. Nedávno byla diskutována nefunkčnost registru vozidel s tím, že si někteří žadatelé o změny v tomto registru žádají odškodné za nesprávné úřední postupy (když např. nebylo možno po delší dobu zapsat změnu vlastníka vozidla). Dále se mohou nesprávné úřední postupy objevovat i na různých dalších úřadech, které nevydaly rozhodnutí v zákonných lhůtách – např. katastr nemovitostí, „sociálka“. Nezákonná rozhodnutí se často mohou objevovat např. i z činnosti stavebního úřadu a výše škod (kromě „naštvání“ a „ztráty času“) může být značná. Zde je však třeba mít na zřeteli, že odškodnit nepůjdou postupy a rozhodnutí správních orgánů, proti nimž bylo možno podat opravný prostředek, a odškodnit nepůjdou ani situace, kdy jste byli v opravném prostředku úspěšní (pokud oním opravným prostředkem nebyla ústavní stížnost, ale opravný prostředek v rámci správního práva či správního soudnictví).

4. Odškodnění – jiná

V praxi také dochází ke škodám vzniklým při výkonu činnosti exekutora nebo notáře. I v těchto případech jsme připraveni klientům pomoci. Může jít např. o to, notář sepsal notářský zápis s doložkou vykonatelnosti, při výkonu rozhodnutí se ale ukáže, že rozhodnutí je nevykonatelné. K chybám může docházet i v řízení o dědictví. Taktéž v postupech exekutora může docházet k nesprávné úřední činnosti – ať již k tomu, že exekutor „nepracuje“, tj. nezjišťuje majetek dlužníka nebo nevyplácí bez zbytečného odkladu peníze oprávněnému, nebo může dojít k chybám typu záměna dlužníka, kdy je exekuce vedena na osobu shodného jména, nicméně „nevinnou“.

Taktéž se lze teoreticky domáhat odškodného v případech nezákonných detencí (např. v situaci, kdy zdravotnické zařízení nenahlásí soudu osobu přijatou bez jejího souhlasu k hospitalizaci do 24 hodin nebo je rozhodnuto o dalším držení pacienta v ústavu bez toho, aby byl tento vyslechnut soudcem). Prakticky však není znám žádný případ, kdy by odškodné někdo požadoval.

Aktuálně řešíme velmi zajímavý případ škody vzniklé z ověřování podpisů (obecním úřadem byl ověřen podpis někoho, kdo se zjevně k ověření svého podpisu vůbec na úřad nedostavil).

Pokud jde o nesprávné postupy advokátů, pak tyto nejsou v režimu zákona 82/1998 Sb., ale řídí se obecnou odpovědností za škodu. I zde jsme ale připraveni klientům pomoci (může se jednat o to, že klient nebyl advokátem informován o rozhodnutí soudu, nepodal opravný prostředek, nepodal dovolání, nevyjádřil se ve lhůtě stanovené soudem, nevydal prostředky mu svěřené do úschovy, nepoučil klienta o nevhodnosti pokynů, které vedly k neúspěchu v řízení atd.).

5. Za co odškodné nelze získat?

Rozhodně po nás nechtějte (protože to opravdu nejde vyhrát):

  • náhrady škody spočívající v tom, že za dobu soudního řízení byla částka, o níž jste se soudili, znehodnocena inflací, nebo naopak, že jste tuto částku mohli výhodně investovat
  • odškodnění v případech, kdy soudní řízení byla ukončena před více než 6-ti měsíci

Velmi problematické bude i získání náhrady škody v případě, kdy po dlouhém soudním řízení již dlužník nic nemá (buď stihl majetek „odklonit“ nebo se na něm uspokojili věřitelé, kteří získali exekuční tituly rychleji).

6. Ceník

Ceny za právní služby si v případech odškodnění za jiné nesprávné úřední postupy sjednáváme s klienty individuálně.

Za zeptání však nic nedáte. Máte-li za to, že by Váš případ mohl do této kategorie spadat, můžete s námi bezplatně zkonzultovat, zda-li je to nadějné či nikoliv (jsme Vám k dispozici jak k telefonické konzultaci tak ke konzultaci na základě předaných materiálů).

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz