Nemovitosti - Darovací smlouvy

 • darovací smlouva vč. návrhu na vklad do katastru nemovitostí již od 3.000,- Kč vč. DPH
 • příprava darovací smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení podkladů
 • darování ve srovnání s převodem majetku v dědickém řízení
 • možnost vyřízení bez osobní návštěvy naší kanceláře (e-mail, telefonicky)
 • daňové dopady darování
 • darování se zřízením věcného břemene

 

Darování nemovitostí – úvod

Darování nemovitostí je možné pouze na základě písemné smlouvy. Darovací smlouva patří mezi nejjednodušší smluvní typy. Mnoho lidí se domnívá, že s pomocí vzorů na internetu je možno vypracovat si tento smluvní dokument samostatně, svépomocí. Toto skutečně možné je, nicméně bychom Vám i přesto doporučili využít služeb advokáta. V případě, že se Vám do smlouvy vypracované svépomocí vloudí chyba, riskujete kromě ztráty času a sil (mnohokrát také pevných nervů), také nutnost opětovné úhrady poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí (jehož výše činí v současnosti 1.000,- Kč). Častým omylem klientů je, že si myslí, že pokud smlouva „projde“ katastrem nemovitostí (tj. je zapsán nový vlastník), pak je vše v pořádku. Vzhledem k tomu, že katastrální úřad přezkoumává smlouvy z omezených hledisek, může se i zapsaná darovací smlouva po letech ukázat jako neplatná (pokud se však 10 let od jejího zavkladování nic nestalo, můžete být v klidu). S ohledem na možné budoucí problémy bychom opravdu nedoporučovali sepisovat svépomocí zejména darovací smlouvy se zřízením věcného břemene či darovací smlouvy mezi osobami bez blízké rodinné vazby či v případech, kde jsou rodinné vztahy špatné a lze očekávat boje o majetek.

V oblasti darování nemovitostí Vám nabízíme:

 • právní poradenství v záležitostech darování nemovitostí
 • sepis smluv a příprava návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 • zajištění podpisu smluv, vč. jeho úředního ověření
 • advokátní úschova peněz či dokumentů
 • obstarání znaleckých posudků na hodnotu nemovitosti
 • příprava daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • darování se zřízením věcného břemene

Naše advokátní kancelář Vám nabízí přípravu darovací smlouvy, vč. návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 3 pracovních dnů od dodání všech potřebných podkladů (dodání možno i on-line).

V souvislosti s darovacími smlouvami Vám dále můžeme nabídnout např.:

 • darovací smlouvy ve prospěch nezletilého obdarovaného (zde je nutné, aby právní jednání schválil soud)
 • smlouvy o budoucí smlouvě darovací (tento institut se uplatní např. v situaci, kdy dárce má předmět daru sám teprve nabýt)
 • zřizování věcných břemen (pro dárce či pro jinou osobu)
 • a mnoho dalšího…

 

Ceny

 • 3.000,- Kč vč. DPH v případě max. 5 nemovitostí v celkové hodnotě do 500.000,- Kč
 • 5.000,- Kč vč. DPH v případě max. 10 nemovitostí v celkové hodnotě do 5.000.000,- Kč
 • individuální cena v případě většího počtu nemovitostí či celkové hodnoty nad 5.000.000,- Kč
 • v případě zřízení věcného břemene se cena zvyšuje o 2.500,- Kč vč. DPH

Základní balíček služeb (za výše uvedenou cenu) zahrnuje:

 • úvodní konzultace (není nutná osobní návštěva AK, možno i on-line)
 • sepis smlouvy dle požadavků klienta
 • úřední ověření podpisů v naší kanceláři
 • příprava návrhu na vklad do KN

Další výdaje, s nimiž je třeba počítat při darování nemovitosti:

 • 2.000,- Kč – poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Daňové dopady

Pokud jde o osvobození od daně darovací, pak osvobozeny od daně jsou dary od příbuzných v linii přímé (např. rodiče a děti, babička a vnoučata) a v omezené míře i příbuzní v linii vedlejší (sourozenci, stárc, teta, synovec, neteř, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela) a dále jsou osvobozeny i dary od osob, které žily s poplatníkem nejméně rok před darováním ve společné domácnosti, u jiných osob jsou osvobozeny příležitostné dary do 15.000,-Kč.  Výše daně z příjmu je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., aktuálně činí u fyzických osob 15% a u právnických osob 19% (což je ve srovnání s úpravou do 31.12.2013 změna, neboť tehdejší daň darovací se pohybovala od 7 až do 40%.

V případech, kdy je dar od daně z příjmu osvobozen, není třeba mít jeho hodnotu stanovenu znaleckým posudkem a ani se k němu nevyhotovuje daňové přiznání.

Ochrana dárce

Institut ochrany dárce je zakotven v přímo zákoně, a to v novém občanském zákoníku, kde je v § 2072 stanoveno, že se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím porušuje dobré mravy. Hrubé porušení dobrých mravů může spočívat např. ve fyzickém násilí či hrubých urážkách dárce nebo členů jeho rodiny (manžel, rodiče a děti dárce, příbuzní v řadě přímé, sourozenci). K tomu, aby se jednalo o hrubé porušení dobrých mravů, je nezbytné, aby se chování obdarovaného mělo vysokou mírou intenzity nebo bylo chováním opakovaným. Mezi naše služby patří také právní pomoc při vrácení daru.

Nově občanský zákoník umožňuje i tzv. odvolání daru pro nouzi (§ 2068 a násl). V tomto případě může dárce požadovat vrácení daru, pokud po darování upadne do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.

Dar nebo dědictví

Je výhodnější převést majetek v rodině darováním nebo počkat na dědické řízení?

Za stávající právní úpravy může být převod majetku darováním výrazně levnější než jeho přechod v rámci dědického řízení. Zde od 1.1.2021 dochází k podstatnějšímu zvýšení odměn notářů za projednání dědictví, takže výhodnost převodu za života by měla být jednoznačná. (odměna notáře je stanovena pevně podle hodnoty dědictví, odměna advokáta je smluvní a není problém si ji dohodnout v podstatně nižší částce, než kolik by činila odměna notáře).

Na straně druhé však pro dárce nemusí být psychicky konfortní být na sklonku života bez většího majetku.

Jaké jsou další výhody darování ve srovnání s dědictvím?

Soupis darovací smlouvy může být (ve srovnání s děděním) výhodnější i v situacích, kdy je mezi potomky někdo „nezvedený“, kdo by nejlépe neměl z dědictví dostat téměř nic. Vzhledem k tomu, že vydědění je právně poměrně složité (a opominutý potomek se může dovolat nejméně poloviny svého zákonného dědického podílu), bývá jednodušší cestou darovat majetek či jeho část zbývajícím potomkům (do dědictví tak nezbyde nic podstatného a vydědění není třeba). Nový občanský zákoník však při řešení těchto rodinných situací rozšířil právní možnosti pro zachování rodinného majetku i v případě "nezvedených potomků". Vhodnost konkrétního řešení je tak dobré zkonzultovat s advokátem.

 

Dar s věcným břemenem

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. V případě, že je věcné břemeno spojeno s vlastnictvím nemovitosti, přechází takto stanovené povinnosti při převodu nemovitosti zatížené věcným břemenem na nového vlastníka nemovitosti.

 

Častým požadavkem našich klientů bývá darování se zřízením věcného břemene k darované nemovitosti, které dárci (či 3. osobě) umožní určitým a ve smlouvě přesně definovaným způsobem užívat nemovitost, která je předmětem darování. Zřízení věcného břemene je možno provést zároveň s darováním, v praxi tak smluvní strany „ušetří“ za další poplatek v souvislosti s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. V případě, že váháte, zda je právě ve Vašem případě vhodné, zřídit při darování také věcné břemeno, rádi Vám poskytneme podrobnější vysvětlení k možnostem zřízení věcného břemene.

V rámci darovacích smluv pro ochranu dárců mimo věcného břemene pro dárce lze zapsat i zákaz zatížení předmětu daru a zákaz zcizení daru obdarovaným (tj. zákaz s takovým darem dále obchodovat), což jsou instituty, které by měly zájmy dárců opravdu ochránit tak, aby došlo k ekonomicky úspornému převodu majetku na další generaci, nicméně bez možnosti narušit komfort dárců.

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz