Odměna advokáta se tak vypočítá podle vzorce:

počet úkonů právní služby x cena právní služby,

přičemž ke každému úkonu právní služby advokátu náleží i tzv. režijní paušál (300,- Kč na administrativní náklady jako jsou poštovní služby, náklady na telefon, internet a pod.). Takto vypočtená cena je dále zvýšena o DPH (21%).

Za služby advokáta tak např. ve věci, kde půjde o zaplacení částky 100.000,- Kč, a kde absolvujete:

  • první poradu s advokátem, na níž mu vysvětlíte svůj právní problém a předáte mu potřebné dokumenty
  • bude sepsána žaloba
  • proběhne další porada k věci delší než 1 hodina
  • proběhne za účasti advokáta soudní řízení (v obci sídla advokáta), a to v délce nepřesahující 2 hodiny

zaplatíte 4 x 5.100,- Kč (4 úkony právní služby po 5.100,- Kč) + 4 x 300,- Kč (režijní paušál k úkonům právní služby, + DPH 21% z uvedených částek, tj. 26.136,- Kč(jako klient si nesete náklady na soudní poplatky, v tomto případě 5.000,-Kč za podání žaloby, uvedená částka by dále mohla být navýšena za jízdné mimo obec sídla advokáta, tímto promeškaný čas, nocležné).

Rozhodnutím Ústavního soudu ČR ze dne 25.4.2013 došlo ke zrušení vyhlášky 484/2000 Sb. (tzv. "paušální vyhláška"), takže i soudy pro výpočet náhrady nákladů řízení budou plně používat advokátního tarifu (před tímto nálezem v praxi docházelo k rozdílům v částce, kterou zaplatil za spor klient svému advokátu a v částce, která byla uložena k úhradě protistraně na náhradě nákladů řízení).  

K výpočtu odměny za 1 úkon právní služby můžete využít kalkulačku na http://plarmy.org/advokat/ (sekce "mimosmluvní odměna").

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz