Ceník - Advokátní tarif

Způsob výpočtu odměny advokáta je v tomto předpise pevně stanoven. Při použití advokátního tarifu se tak nemusíte bát, že by si mohl advokát sám odměnu neúměrně zvýšit (zvýšení je možné pouze u věcí mimořádně časově náročných či věcí vyžadujících např. použití cizího jazyka či cizího práva, kde je možné odměnu zvýšit až na trojnásobek).

Cena za právní služby je závislá na počtu tzv. úkonů právní služby (tj. na tom, jak rozsáhlou právní pomoc Vám advokát poskytne). Co je tímto „úkonem právní služby" je v advokátním tarifu vyjmenováno.

Za 1 úkon právní služby (§ 11 advokátního tarifu) se tak považuje např.

  • převzetí a příprava zastoupení (nebo obhajoby),
  • písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé,
  • účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
  • jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
  • sepis odvolání či sepis jiného opravného prostředku jako je dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení, popř. vyjádření se k takovému protistranou podanému opravnému prostředku

Úkonem právní služby nejsou např. průběžné zprávy o stavu vaší věci, krátké telefonáty, vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti a pod.

Podle advokátního tarifu má každý relevantní právní úkon svou hodnotu (tzv. tarifní úkonová odměna, viz § 8-10a advokátního tarifu ve spojení s § 7 advokátního tarifu), tj. cena právní služby je závislá i na tom, o co v právní službě „jde".

Příklady cen právních služeb dle vyhl. 177/1996 Sb. (advokátního tarifu), a to v závislosti na typu právní služby / 1 úkon právní služby:

 

SPORY O ZAPLACENÍ

CENA ZA 1 ÚKON PRÁVNÍ SLUŽBY

o zaplacení částky 4.000,- Kč

1.000,- Kč + 21% DPH

o zaplacení částky 8.000,- Kč

1.500,- Kč + 21% DPH

o zaplacení částky 100.000,-Kč

5.100,- Kč + 21% DPH

o zaplacení částky 300.000,- Kč

9.500,- Kč + 21% DPH

o zaplacení částky 20.000.000,- Kč

52.300,- Kč + 21% DPH

 

Pro výpočet odměny za 1 úkon právní služby v případě peněžitých plnění lze využít kalkulačky na http://plarmy.org/advokat/ (nutno zadávat do "mimosmluvní odměna")

 

PŘÍPADY ŘEŠENÉ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

CENA ZA 1 ÚKON PRÁVNÍ SLUŽBY

o rozvod manželství

1.500,- Kč + 21% DPH

péče soudu o nezletilé

1.000,- Kč + 21% DPH

 

PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM

(při stanovování odměny se vychází z ceny nemovitosti, příp. z ceny podílů spoluvlastníků na nemovitosti, resp. z ½ hodnoty nemovitosti, jež je předmětem vypořádání SJM)

CENA ZA 1 ÚKON PRÁVNÍ SLUŽBY

smlouva na nemovitost o hodnotě 1 mil. Kč1

12.300,- Kč + 21% DPH

smlouva na nemovitost o hodnotě 2,5 mil. Kč1

18.300,- Kč + 21% DPH

smlouva na nemovitost o hodnotě 5 mil Kč1

28.300,- Kč + 21% DPH

sepis návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

1.500,- Kč + 21% DPH

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti o hodnotě 3 mil. Kč (2 spoluvlastníci, prodejem nemovitosti)

14.300,- Kč + 21% DPH

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti o hodnotě 3 mil. Kč (2 spoluvlastníci, reálným rozdělením nemovitosti)

20.300,- Kč + 21% DPH

vypořádání SJM – nemovitost o hodnotě 2 mil. Kč

12.300,- Kč + 21% DPH

 

1 v těchto případech doporučujeme dohodnout se s advokátem na hodinové sazbě

 

JINÉ PRÁVNÍ VĚCI

CENA ZA 1 ÚKON PRÁVNÍ SLUŽBY

způsobilost k právním úkonům

1.000,- Kč + 21% DPH

přípustnost převzetí nebo držení ústavu zdravotnické péče (detence)

1.000,- Kč + 21% DPH

věci opatrovnické

1.000,- Kč + 21% DPH

zastupování ve správním řízení

1.000,- Kč + 21% DPH

 

TRESTNĚPRÁVNÍ PŘÍPADY

CENA ZA 1 ÚKON PRÁVNÍ SLUŽBY

obhajoba v trestním řízení (horní hranice trestu odnětí svobody nepřevyšuje 1 rok

1.000,- Kč + 21% DPH

obhajoba v trestním řízení (horní hranice trestu odnětí svobody převyšuje 1 rok, ale nepřevyšuje 5 let)

1.500,- Kč + 21% DPH

obhajoba v trestním řízení (horní hranice trestu odnětí svobody převyšuje pět let, ale nepřevyšuje 10 let)

2.300,- Kč + 21% DPH

obhajoba v trestním řízení (trest odnětí svobody delší než deset let nebo výjimečný trest odnětí svobody)

3.100,- Kč + 21% DPH

 

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz