Pravidelný komentář k rychlosti české justice

8.3.2015

Opět se hlásíme s pravidelnou poznámkou k rychlosti soudního řízení. Počet civilních sporných řízení řešených okresními soudy v kategorii „delší než 7 let“ byl za únor 2015 v celé ČR 3.100. Pro srovnání, v únoru roku 2014 šlo o 3.298 věcí, v únoru 2013 o 3.578 věcí a v únoru 2012 o 3.602 věci. Z těchto čísel je vidět zlepšení, avšak spíše cestou pomalé evoluce. Snažili jsme se dobrat k tomu, jaká část účastníků postižených nepřiměřenou délkou soudního řízení si žádá o odškodné u Ministerstva spravedlnosti. Bohužel však poslední dostupná data k této agendě jsou k roku 2012. Zde víme, že bylo vyřízeno cca 1.500 žádostí o odškodné za dlouhá soudní řízení (pro zajímavost, Ministerstvo spravedlnosti z tohoto počtu vyhovělo zcela pouze 81 žádostem, částečně vyhovělo 559 žádostem a 911 případům nevyhovělo vůbec; výše vyplacené částky není ve veřejně dostupných statistikách MS uvedena). Z těchto čísel můžeme odhadovat, že počet osob aktivně žádající odškodné za dlouhá soudní řízení se může pohybovat okolo 10% všech dotčených.

 

Pokud jde o statistiky k jednotlivým soudům, tak v civilním sporném řízení u okresních soudů leží nejvíce věcí starších 7 let u Městského soudu v Brně (327 věcí), na dalších příčkách jsou Obvodní soud pro Prahu 1 (171 věcí), Obvodní soud pro Prahu 6 (145 věcí), Okresní soud v Ústí nad Labem (140 věcí), Obvodní soud pro Prahu 4 (118 věcí) a Okresní soud v Chomutově (105 věcí). Pokud se budeme bavit o procentním podílu řízení s délkou nad 7 let (tj. zohledníme-li velikost soudu), pak je „vítězem“ Okresní soud ve Zlíně (přes 5% věcí, shodně jako v minulém komentovaném období), dále Obvodní soud pro Prahu 6, OS Hradec Králové, OS Klatovy, OS Chrudim (i zde jde o shodné soudy s minulým komentářem).

 

Pokud jde o rychlost soudů při vyřizování „EPR“ (tj. návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu“), což by v rámci civilního soudního řízení měl být rychlý a efektivní nástroj, jak získat po dlužníkovi exekuční titul, pak i zde je oproti poslednímu komentáři nezměněný stav: setrvale kritická je situace u Obvodního soudu pro Prahu 9 (více než 64% návrhů není vyřízeno ani za rok), s velkým odstupem následují OS v Mostě, OS v Ústí nad Labem, OS v Břeclavi (zde jsme však již jen cca kolem 15%). Příčina podle mne neakceptovatelného stavu u Obvodního soudu pro Prahu 9 není ze statistik zjistitelná, když v meziročním srovnání historicky tento soud tak špatná data nikdy nevykazoval, ale v roce 2014 již v jednotlivých měsících jednoznačně vykazuje vždy přes 500 takto dlouho nevyřízených věcí).

 

Poslední kategorií, které bychom se chtěli věnovat, je rychlost odvolacích soudů v agendě „C“ (tj. odvolání od okresních soudů ve věcech neplacení, vypořádání společného jmění manželů, vyklizení z bytů, sporů z pracovněprávních vztahů atd.) Zde je setrvalým rekordmanem (bohužel v negativním smyslu) Krajský soud v Brně (setrvale 15-16 % nevyřízených věcí starších než rok, přičemž rekord drží i v absolutním počtu odvolání, která jsou zde více než 1 rok nevyřízená – přes 1.000 odvolání). V minulých letech na tom byl podobně špatně i Krajský soud v Ústí nad Labem, zde ale v roce 2012 došlo k výraznému zlepšení (aktuálně zde je takových věcí 185, což představuje cca 8%).

Zpět

Nový občanský zákoník     Nový zákon o obchodních korporacích„Upozornění: Texty jsou pouze informativní. Konkrétní případy je třeba individuálně posoudit. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou nevhodným použitím či výkladem uvedených textů.“

Informace dle z. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: nejsou-li u jednotlivých služeb uvedeny konkrétní ceny, řídí se ceny advokáta vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif; orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora – www.cak.cz

LAW4U Rokycanova 809/1c
Olomouc
779 00

Pobočka AK:
9. května 8
Moravská Třebová
571 01
Pobočka AK:
Biskupská 8
Ostrava
702 00

Tel:+420 601 207 080
E-mail:info@law4u.cz
Web:www.law4u.cz